تفاهمنامه همکاری بین صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد منعقد شد تا حمایت از ۱۵ طرح تحقیقا...
2 اسفند 1396
محققان یک سیناپس جدید ساخته‌اند که می‌تواند شکاف موجود در محاسبات نورومورفیک را پر کند و راه تکامل "مغز مصنوعی" را هموار سازد. ای...
9 بهمن 1396
گزارش روابط عمومی موسسه اشراق  و به نقل از مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت در خصوص محتوای طرح های تحقیقاتی مورد پذیرش در دومین فرا...
9 آبان 1396
کنفرانس بین المللی ایده های نوین در علوم پزشکی، پرستاری، مامایی و روانشناسی
23 آبان 1395
کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در جهان مدرن ( روسیه)
23 آبان 1395
کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
23 آبان 1395