آموزش     عمومی


دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی و داروسازی
دانشجویان عزیز می توانند سوالات رشته بیوتکنولوژی و داروسازی سالهای 94، 95، 96 را به صورت فایل PDF دانلود نمایند.
اسدزاده ۲ هفته پیش
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته برق
دانشجویان عزیز می توانند سوالات رشته مهندسی گرایش برق  سالهای 94، 95، 96 را به صورت فایل PDF دانلود نمایند.
اسدزاده ۲ هفته پیش
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت در سوانح طبیعی
دانشجویان عزیز می توانند سوالات رشته مدیریت در سوانح طبیعی سالهای 94، 95، 96 را به صورت فایل PDF دانلود نمایند.
اسدزاده ۲ هفته پیش
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم شناختی
دانشجویان عزیز می توانند سوالات رشته علوم شناختی سالهای 94، 95، 96 را به صورت فایل PDF دانلود نمایند.
اسدزاده ۲ هفته پیش
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک و هواشناسی
دانشجویان عزیز می توانند سوالات رشته ژئوفیزیک و هواشناسی سالهای 94، 95، 96 را به صورت فایل PDF دانلود نمایند.
اسدزاده ۲ هفته پیش
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی
دانشجویان عزیز می توانند سوالات رشته علوم پایه گرایش زیست شناسی سلولی و مولکولی سالهای 95، 96 را به صورت فایل PDF دانلود نمایند.
اسدزاده ۲ هفته پیش
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه علم
دانشجویان عزیز می توانند سوالات رشته تاریخ و فلسفه علم سالهای 94، 95، 96 را به صورت فایل PDF دانلود نمایند.
اسدزاده ۲ هفته پیش
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی 
دانشجویان عزیز می توانند سوالات رشته زیست شناسی  سالهای 94، 95، 96 را به صورت فایل PDF دانلود نمایند.
اسدزاده ۲ هفته پیش
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته فیزیک
دانشجویان عزیز می توانند سوالات رشته فیزیک سالهای 94، 95، 96 را به صورت فایل PDF دانلود نمایند.
اسدزاده ۲ هفته پیش