نحوه پذیرش دکتری 1400

یکشنبه، 22 فروردین 1400
نحوه پذیرش دکتری 1400
3 دقیقه
215 بازدید
1 لایک
0 دیدگاه
پذیرش دکتری 1400 طبق قوانین و آئین نامه های سازمان سنجش آموزش کشور .

براساس قانون « سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصیلات تكميلي در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور» پذيرش دانشجو در مقطع دكتري Ph.D و دستياري رشته هاي گروه دامپزشكي، شامل دو مرحله است كه هر يك از مراحل مطابق با شيوه نامه اجرايي آزمون انجام مي گيرد:

الف) معرفي اوليه داوطلبان:

مرحله اول آزمون متمركز است كه توسط سازمان انجام مي شود و پس از برگزاري آزمون، كارنامه ای شامل : نمرات خام، نمره كل و .... در اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت كه »داوطلبان مجاز به انتخاب رشته » ، براساس آن اقدام به انتخاب رشته نموده و براساس كدرشته محلهاي انتخابي و حدنصاب نمره سنجش عمومي ( آزمون متمركز ) كه با هماهنگي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي پذيرنده تعيين ميشود با توجه به سهميه داوطلب به كدرشته محلهاي حائز حدنصاب معرفي خواهند شد.

تبصره: براساس قانون « سنجش و پذيرش دانشجو در دورههاي تحصيالت تكميلي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور» مصوب 18/12/94 مجلس محترم شوراي اسلامی و مصوبات » شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تتحصیلات تكميلي سنجش و پذيرش در مقطع دكتري ناپيوسته، بر حسب هر يك از شيوه هاي: «آموزشي – پژوهشي» و «پژوهش محور» به شرح زير انجام ميشود:

تصویر
لازم به ذكر است اجراي مرحله اول ( آزمون متمركز ) توسط سازمان سنجش آموزش كشور و تخصيص امتياز مربوط به سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري، مصاحبه علمي و .... توسط دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي پذيرنده دانشجو انجام خواهد شد.

ب) پذيرش نهايي داوطلبان:

پذيرش نهايي از بين داوطلبان معرفي شده به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، براساس نتيجه سنجش عمومي ( آزمون متمركز ) و نتيجه مصاحبه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، بررسي مدارك و يا هر روش ديگر مطابق آيين نامه هاي مربوط، اولويت كدرشته محلهاي انتخابي و ظرفيت اعلام شده و سهميه داوطلب صورت خواهد گرفت. شايان ذكر است گزينش نهايي آزمون براساس معيارهاي فوق انجام خواهد شد.

تبصره 1 : نمره مصاحبه ( ارزيابي سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري و مصاحبه علمي و سنجش عملي) براساس شيوه نامه ابلاغی كه از سوي سازمان سنجش آموزش كشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارسال ميگردد، صورت خواهد گرفت و دانشگاهها براي كليه افراد معرفي شده، نمره اي مطابق با شيوه نامه مذكور تعيين و براي گزينش نهايي به اين سازمان ارسال ميكنند.

تبصره 2 : بر اساس مصوبه جلسه 137 مورخ 6/8/1399 شوراي ستاد راهبردي اجراي نقشه جامع علمي کشور شوراي انقالب فرهنگي، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ميتوانند با توجه به نمرات داوطلبان و نظر گروه هاي آموزشي ، حدنصاب ( مرحله دوم ) براي داوطلبان را تعيين و به سازمان سنجش ارسال كنند.

تبصره 3 : دانشگاه ها مجاز به برگزاري آزمون كتبي و شفاهي از داوطلبان معرفي شده براي مرحله دوم بوده و نمره آن در مقدار نمره مصاحبه علمي و سنجش عملي لحاظ ميگردد.

تبصره 4 : سهميه هاي رزمندگان و ايثارگران و مربيان مطابق ضوابط مندرج در صفحات 20 تا 22 دفترچه راهنما اعمال ميشود.

ج ) امتياز متقاضيان آيين نامه استعدادهاي درخشان :

داوطلبان واجد شرايط براي پذيرش در مقطع دكتري ( Ph.D ) ميتوانند براساس آييننامه شماره 67272/21 مورخ 18/4/1393 و مصوبات مربوط شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم تحقيقات و فناوري اقدام نمايند.

برای بدست آوردن 20 درصد امتیاز مربوط به سوابق پژوهشی و همچنین 30 درصد مربوط به مصاحبه دکتری در پذیرش آموزشی – پژوهشی و پژوهش محور ، کافی است از طریق راه های ارتباطی موجود با کارشناسان ما در ارتباط باشید . تا صفر تا صد این مراحل را در بازه زمانی محدود انجام دهند .

خدمات موسسه افق در خصوص امتیازات مصاحبه دکتری

صفرتاصد استخراج مقاله از پایان نامه و پذیرش و چاپ در مجلات معتبر ISI SCOPUS ISC

هر مقاله

7 امتیاز

صفرتاصد استخراج مقاله از پایان نامه و پذیرش و چاپ در کنفرانس های بین المللی

هر مقاله 2 امتیاز

صفر تا صد تبدیل پایان نامه به کتاب و چاپ آن

4 امتیاز

صفر تاصد ترجمه کتاب های تخصصی و چاپ آن

4 امتیاز


لطفا تیک من ربات نیستم را بزنید

ثبت سفارش

ثبت سفارش

راه های ارتباطی