تفاوت بین مجلات ISI و SCOPUS

شنبه، 18 آذر 1396
تفاوت بین مجلات ISI و SCOPUS
3 دقیقه
8100 بازدید
10 لایک
4 دیدگاه
نمایه های  Scopus و ISI  از نمایه های استنادی معتبر و شناخته‌ شده‌ ای هستند که پژوهشگران برای  پیش زمینه های تحقیق و پژوهش های خود  از آنها استفاده می کنند و در نهایت تحقیقات خود به صورت مقال

نمایه های  Scopus و ISI  از نمایه های استنادی معتبر و شناخته‌ شده‌ ای هستند که پژوهشگران برای  پیش زمینه های تحقیق و پژوهش های خود  از آنها استفاده می کنند و در نهایت تحقیقات خود به صورت مقاله و کتاب  در آنها منتشر می نمایند. اما تفاوت های این دو پایگاه اطلاعاتی چیست و از نظر اعتبار کدامیک می تواند معتبر باشد؟

موسسه اطلاعات علمی (Institute for Scientific Information) تحت نظارت کمپانی تامسون رویترز آمریکایی فعالیت می کند بدلیل دارا بود استاندارهای بالا بطوریکه معیارهای ارزیابی و ارزش دهی این موسسه مورد قبول تمامی مراکز پژوهشی و علمی دنیا بوده، یکی از پایگاه معتبر و همچنین جایگاه نخست جهانی قرار گرفته است

ای اس ای بانک اطلاعاتی خود را بر اساس شاخصی با عنوان ضریب تاثیرگذاری ارزیابی می‌کند. ضریب تاثیرگذاری یکی از شاخص‌های اصلی برای اعتبار علمی مجلات علمی محسوب می‌شود. ضریب تاثیر به مفهوم میانگین ارجاعات سال اخیر به آیتم های چاپ شده در یک مجله خاص در  دو سال قبل می باشد.

 گاه یک مجله در فهرست آی اس آی قرار می گیرد و ولی ممکن است سال آینده به دلیل عدم رعایت شاخص های ارزیابی این پایگاه  در فهرست تامسون رویترز قرار نداشته باشد. در حال حاضر حدود 20 هزار مجله در فهرست آی اس آی قرار دارد.و حدود 2 هزار مجله نیز هر سال به این فهرست افزوده می شود.  حجم گسترده ای انالیز و دسته بندی از مقالات در زمینه های علوم انسانی تا علوم پایه را در بر می گیرد

اسکوپوس اواخر سال 2004 از سوی الزوير (ناشر هلندی)   با همکاری 21موسسه از سراسر دنیا تاسیس شد یکی از نمایه‌های استنادی معتبر و شناخته‌شده جهان ‌است که برای جستجوی سریع، آسان و جامع بکار می رود. برای دسترسی به اطلاعات کتاب‌شناختی و مقاله های آن نیاز به پرداخت هزینه و گرفتن اشتراک دارید.

ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻨﺎدي ، ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻻت داراي ﻓﻬﺮﺳﺖ رﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ را نمایش می دهد تا برای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﮐﻤﮏ  ﮐﻨﺪ. از این رو می ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮرد استفاده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراي ﺷﺎﺧﺺ H ﻣﯽ باشد ﺷﺎﺧﺺ اچ ﺷﺎﺧﺼﯽ ﻋﺪدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺮه وري و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاري ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان را  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. به طور مثال اﮔﺮ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮدي از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺪﮐﺲ اچ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 7 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ فرد 7 اﺛﺮ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ، ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ، دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از این 7 مقاله، 7ﺑﺎر اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ  اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪاي وﺳﯿﻊ ﺧﻮد، ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ، ﮐﺘﺐ  و همچنین ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ را در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻫﻨﺮ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫد.

تفاوت بین مجلات ISI و SCOPUS

تفاوت های پوشش دهی این دو نمایه  isi  و scopus ، در ابتدا تفاوت های موضوعی هستند isi در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی و هنر از نظر محتوا و هدف نسبت به  scopus برتر است.اما ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺪﯾﺪآوردﻧﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﯾﺎ اﺛﺮ ﺧﺎص scopus برتری دارد در حالت کلی پایگاه اسکوپوس حدودا 20 درصد نسبت به پایگاه استنادی وب آف ساینس (wos) پوشش بیشتری  دارد

دومین تفاوتی که این دو نمایه را در مقابل هم می گذارد  اسکوپوس مقالات قبل از سال ۱۹۹۵ راندارد بر خلاف وب آو ساینس که تا سال ۱۹۴۵ را شامل می‌شود و گوگل اسکالر نسبت به این پایگاه‌ها دقت کمتری دارد و اطلاعات مربوط به یاد کرد در آن کمی معیوب است و دیر به دیر به روز رسانی می‌شود.

تفاوت دیگر اسکوپوس و کار با آن حتی برای کاربران تازه‌کار اسان تر است ، سهولت دسترسی و به روز بودن سیستم  در      نمایه Scopus بر ISI پیشی گرفته است.

 فاکتورهای تاثیری  دو نمایه  نیز متفاوت هستند. شاخصی که اسکوپوس از ان بهره می برد شاخص SJR (SCImago Journal & Country Rank) هست  که کیفیت ارجاعات، ارجاع به خود، مدت زمان، آنالیز نوع و تعداد مقالات را در نظر گرفته می‌شود.اما مهمترین شاخص  ISI که  ضریب تاثیر یا همان IFهست  تنها یک شاخص برای اعتبار سنجی است. که از مهمترین نقدهای وارده به شاخص IF می‌توان به "عدم لحاظ کیفیت ارجاع"، "شامل شدن ارجاع به خود" و "آنالیز تنها نشریات انگلیسی زبان" اشاره کرد.


لطفا تیک من ربات نیستم را بزنید

ناشناس
4 ماه پیش
perfect

MARI
2 سال پیش
ba salam
امتیازی که برای چاپ مقاله در مجلات معتبر داده میشه متناسب با نمایه ژورنال اعطا میشه؟

مهسا
3 ماه پیش
در پاسخ به perfect
Thanks

مهسا
2 سال پیش
سلام
بله هر نوع نمایه امتیازات مربوط به خود را دارد .
برای اطلاع از نحوه امتیاز دهی به مقالات چاپ شده لطفا مطالب این بخش را مطالعه فرمایید .
با سپاس .
https://isi-isc.com/fa/post/nahve-emtiaz-dehi-be-savabeq-pajoheshi-dar-mosahebe-doktora

ثبت سفارش

ثبت سفارش

راه های ارتباطی