ارسال مقاله به کنفرانس

اگر قصد ارسال مقاله خود به کنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی داخلی و خارجی دارید، موسسه اشراق آماده ارائه خدمات و مشاور در این زمینه برای شما دانشجویان و اساتید ارجمند می باشد.

بازگشت
راه های ارتباطی