خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

درباره ما


كارت ورود به جلسه آزمون سراسري‌ سال 1400

انتشار : 30 خرداد 1400
مطالعه : 20 دقیقه

اطلاعيه درباره تاريخ‌ برگزاري، نحوه‌ پرينت كارت‌ و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون سراسري‌ سال 1400

كارت ورود به جلسه آزمون سراسري‌ سال 1400

به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون سراسري سال 1400 مي رساند آزمون عمومي و اختصاصي هر یک از گروه های آزمايشي در تاریخ های اعلام شده به شرح ذیل در 414 شهرستان و بخش مختلف كشور (به شرح جدول شماره 1 مندرج در ذیل این اطلاعیه) برگزار خواهد شد.

جدول زمانبندی برگزاری آزمون سراسری سال 1400

زمانبندی برگزاری کنکور1400

الف- نحوه و زمان پرينت برگ راهنما و كارت شركت در آزمون

كارت هاي شركت در آزمون همه متقاضیان به همراه راهنماي شركت در آزمون از روز یکشنبه مورخ 1400/04/06 لغايت روز سه ­شنبه مورخ 1400/04/08 براي مشاهده و پرينت بر روي درگاه اطلاع­ رساني سازمان سنجش آموزش كشور قرار خواهد گرفت. لذا متقاضیان شركت در آزمون ، براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به درگاه اطلاع رساني مذكور مراجعه نموده و با وارد نمودن شماره سريال كارت اعتباري ثبت نام (12 رقمي) و شماره شناسنامه و يا شماره پرونده و كدپيگيري ثبت نام (16 رقمي) و نام و نام ­خانوادگي، كدملي و سريال شماره شناسنامه يك نسخه پرينت از راهنما و كارت شركت در آزمون تهيه نمايند. متقاضیاني كه در 2 يا 3 گروه آزمايشي متقاضي شده اند بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون گروه آزمايشي اصلي، برحسب مورد نسبت به پرينت كارت گروه آزمايشي دوم و يا گروههاي آزمايشي دوم و سوم (گروه­هاي آزمايشي هنر و زبانهاي خارجي) خود نیز اقدام نمايند. متقاضیان براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكس­دار و ارائه آن الزامي است. متقاضیان درصورت مشاهده نقص احتمالی در كارت شركت در آزمون، مي بايستي "مطابق بند «ب» اين اطلاعيه" به حوزه ­هاي رفع نقص كارت مندرج در جدول شماره 2 (موجود در ذیل همین اطلاعیه) مراجعه نمايند.

یادآوری مهم: چنانچه متقاضی به دليل در اختيار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره پرونده و يا كد پيگيري مورد نياز، موفق به پرينت كارت شركت در آزمون خود نمي شود، لازم است با مراجعه به درگاه سازمان سنجش آموزش كشور و ورود به سيستم پاسخگويي و انتخاب نام آزمون و تعيين موضوع پيگيري نسبت به دريافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده و يا كد پيگيري ثبت­نام اقدام نمايند و به هيچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننمايند. اين امكان براي متقاضیاني فراهم مي­باشد كه در سيستم پاسخگويي داراي عضويت باشند. لذا ضرورت دارد متقاضیاني كه اطلاعات فوق را مفقود نموده اند با عضويت در اين سيستم نسبت به بازيابي اين اطلاعات اقدام نمايند.

ب- محل رفع نقص كارت شركت در آزمون

محل رفع نقص كارت شركت در آزمون متقاضیان گروه­هاي آزمايشي علوم رياضي و فني ، علوم انساني ، علوم تجربي ، هنر و زبانهاي خارجي بر مبناي شهرستان انتخابي آنان كه در بند 46 تقاضانامه ثبت نام ، مشخص كرده اند به شرح جدول شماره 1 و آدرس محل رفع نقص به شرح جدول شماره 2 و 3 اين اطلاعيه مي باشد.

ج- درصورت مشاهده مغايرت در مندرجات كارت شركت در آزمون، متقاضیان لازم است به شرح زير اقدام نمايند:

1-متقاضیان نظام سالي واحدي و ترمي واحدي كه مشمول اعمال سوابق تحصيلي ديپلم (فارغ التحصيلان سال 1384 به بعد) و يا پيش دانشگاهي (فارغ التحصيلان سال 1391 به بعد) مي باشند و همچنين متقاضیان نظام آموزشي جديد (نظام 6،3،3) نسبت به مندرجات كارت شركت در آزمون در بندهاي 1 ،3 ،4، 7 ،13، 16، 17، 23، 24 و 25 شامل نام و خانوادگي، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع ديپلم، شماره ملي، كد دانش آموزي و منطقه اخذ ديپلم، عنوان مدرك پيش دانشگاهي، منطقه يا ناحيه اخذ مدرك پيش دانشگاهي و كد دانش آموزي مقطع پيش دانشگاهي، مغايرتي مشاهده نمودند لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذکور حداكثر تا تاريخ 14/04/1400 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرك تحصيلي خود مراجعه و از آن طريق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند.

2-متقاضیاني كه مشمول اعمال سوابق تحصيلي نمي باشند چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 3، 4، 7، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25 و 27 شامل نام و نام خانوادگي، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع ديپلم، شماره ملي، سري و سريال شناسنامه، محل تولد، سهميه، معدل كتبي نهايي ديپلم، محل اخذ مدرك ماقبل ديپلم، محل اخذ مدرك ديپلم، عنوان مدرك پيش دانشگاهي، منطقه يا ناحيه اخذ پيش دانشگاهي و وضعيت تحصيلي و اشتغال مغايرتي مشاهده نمودند لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 12/04/1400 منحصراً به درگاه اطلاع رسانی این سازمان (قسمت ويرايش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در درگاه نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند.

3- چنانچه نسبت به اطلاعات مندرج در بندهاي الف، ب، ج و د به شرح ذيل معترض مي باشيد ضروري است براي بررسي موضوع صبح ها از ساعت 8:30 الي 12:00 و بعد از ظهرها از ساعت 14:00 الي 18:00 روزهای اعلام شده طبق زمان بندی مندرج در جدول ذیل به نماينده سازمان سنجش مستقر درباجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره 2 (ذیل همین اطلاعیه) مراجعه نمايید.

تاریخ مراجعه متقاضیان به باجه های رفع نقص با توجه به گروه آزمایشی

تاریخ مراجعه متقاضیان به باجه های رفع نقص با توجه به گروه آزمایشی

الف- مغايرت در بندهاي 2، 6 ،8، 9 ، 10 و 11 (جنسيت، دین، زبان خارجي امتحاني، معلوليت، بهياري و نوع سوال انتخابي (مختص متقاضیان دارنده ديپلم علوم و معارف اسلامي)

ب- چنانچه شماره متقاضی شما چه به صورت عددي و يا به صورت حروف ناخوانا مي باشد.

ج- چنانچه كارت شركت در آزمون شما فاقد عكس بوده و يا چنانچه عكس روي كارت داراي اشكالاتي از جمله اشتباه عکس، فاقد مهر، عدم وضوح و ... مي باشد ضروري است در روزهاي اعلام شده با توجه به گروه آزمایشی خود شخصاً با همراه داشتن 3 قطعه عكس 4×3 (در سال جاري تهيه شده باشد)، كارت ملي و يا شناسنامه عكسدار به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه بر اساس جدول شماره 2 مندرج در ذیل همین اطلاعيه مراجعه نمایيد. در غير اين صورت مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد. در صورتي كه در اين خصوص كارت متقاضی داراي اشكال مي باشد و تا روز قبل از آزمون نسبت به رفع آن اقدام ننمايد مطابق مقررات مربوط به تخلف و تقلب با وي رفتار خواهد شد.

د- براي آن دسته از متقاضیاني كه يكي از بندهاي رديف 29 (بند معلوليت) تقاضانامه ثبت نام را علامتگذاري نموده و پس از استعلام از سازمان بهزيستي معلوليت آنان مورد تاييد قرار گرفته است در مقابل عنوان معلوليت در كارت شركت در آزمون، نوع معلوليت و شدت آن درج شده است . چنانچه متقاضی يكي از بندهاي مذكور را علامتگذاري نموده ليكن معلوليت ايشان مورد تاييد قرار نگرفته است بند معلوليت وي حذف گرديده ، لذا لازم است در يكي از روزهاي اعلام شده با توجه به گروه آزمایشی خود با همراه داشتن گواهي معلوليت مراتب را سريعاً به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص براساس جدول شماره2 اطلاع دهد تا قبل از برگزاري آزمون وضعيت وي مشخص گردد.

4- چنانچه سهميه درخواستي متقاضي غير از سهميه مناطق مي باشد و در بند 18 كارت شركت در آزمون سهميه مناطق درج گرديده است لازم است متقاضیان استفاده از سهميه هاي بنياد شهيد و امورايثارگران، رزمندگان ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت جهاد كشاورزي و رزمنده متقاضی بسيجي و همچنين همسر و فرزندان آنان جهت اعلام مغايرت و تكميل اطلاعات مربوط به سهميه حداكثر تا تاریخ 12/04/1400 منحصراً به قسمت ويرايش اطلاعات در درگاه اين سازمان مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در درگاه نسبت به اصلاح و تكميل موارد اقدام نمایند تا درصورت تاييد سهميه توسط ارگان مربوط، سهميه براي آنها اعمال گردد. در غيراينصورت با سهميه مناطق گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل قبول نمي باشد. ضمناً تأكيد مي­گردد متقاضیاني كه سهميه آنان مورد تاييد قرار نگرفته است براي اطمينان بيشتر و بررسي وضعيت عدم تاييد سهميه خود (بعد از ويرايش) به ارگانهاي ذيربط نيز مراجعه نمايند. در غير اينصورت با سهميه مناطق گزينش خواهند شد و هيچ گونه اعتراضي قابل قبول نمي باشد.

5- متقاضیان گروه آزمايشي هنر در صورت علاقه مندي به رشته­ هاي ذيل به منظور شركت در آزمون عملي مي­بايست نسبت به انتخاب حداكثر دو مجموعه از رشته هاي تحصيلي جدول ذيل (ردیف 2 الي 13) و منحصراً به صورت اينترنتي از روز يکشنبه مورخ 1400/04/06 همزمان با پرينت كارت تا روز شنبه 12/04/1400 از طريق درگاه اطلاع رساني اين سازمان اقدام نمايند. با توجه به اينكه پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي مورد نظر در آزمون سراسري سال 1400 بصورت متمركز و با شرايط خاص صورت مي پذيرد متقاضیاني كه اقدام به انتخاب يك مجموعه از مجموعه رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر براي شركت در آزمون عملي اقدام مي نمايند، مي­بايست نسبت به پرداخت مبلغ 1.500.000 (یک میلیون و پانصد هزار) ريال (معادل صدوپنجاه هزار تومان) بابت هزينه آزمون عملي به صورت اينترنتي به وسيله كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب، از تاريخ فوق با مراجعه به درگاه اطلاع رساني فوق الذكر اقدام نمايند. متقاضيان در صورتي كه علاقه مند به شركت در آزمون عملي دو مجموعه از مجموعه­ هاي گروه آزمايشي هنر مي باشند مي بايست نسبت به پرداخت مبلغ 3.000.000 (سه ميليون) ريال (معادل سيصد هزار تومان) بصورت اينترنتي اقدام نمايند. عدم پرداخت هزينه آزمون رشته ­هاي تحصيلي عملي در تاريخ تعيين شده، به منزله عدم امكان پذيرش آنان در اين رشته ها خواهد بود. آزمون عملي براي رشته هاي مندرج در جدول ذيل در مرداد ماه 1400 برگزار خواهد شد و متقاضیان لازم است براي اطلاع از جزئيات برگزاري آزمون عملي، زمان پرينت كارت ورود به جلسه و آدرس محل برگزاري آزمون رشته هاي مندرج در جدول ذيل (بجز رشته علوم ورزشي) به اطلاعيه اي كه در روز چهارشنبه مورخ 23/04/1400 در درگاه اطلاع رساني اين سازمان قرار مي گيرد، مراجعه نمايند. متقاضیانی مجاز به شرکت در آزمون عملی خواهند بود که اولاً نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی در بازه زمانی اعلام شده اقدام نموده و ثانیاً در جلسه آزمون گروه آزمایشی هنر که در روز چهارشنبه مورخ 1400/04/09 برگزاری می گردد، حاضر باشند.

6- متقاضیان هريك از گروه­هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني در صورت علاقه­ مندي به رشته علوم ورزشي و آموزش تربيت بدني (رديف 1 جدول ذیل) مي­بايست نسبت به انتخاب مورد مربوط منحصراً به صورت اينترنتي همزمان با پرينت كارت از روز یکشنبه مورخ 1400/04/06 تا روز شنبه مورخ 12/04/1400 از طريق درگاه اطلاع رساني اين سازمان اقدام نمايند و با توجه به اينكه پذيرش دانشجو در اين رشته در آزمون سراسري سال 1400 به صورت متمركز با شرايط خاص صورت مي­پذيرد، متقاضیاني كه نسبت به انتخاب مورد مربوط اقدام نموده­اند مي­بايست نسبت به پرداخت مبلغ 700.000 (هفتصد هزار) ريال (معادل هفتاد هزار تومان) به صورت اينترنتي به وسيله كارتهاي بانكي عضو شتاب اقدام نمايند. ضمناً متقاضیان برای اطلاع از روزهای برگزاری آزمون عملي رشته مذكور (که در دهه دوم مرداد ماه خواهد بود) به اطلاعیه ای که در روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06 در درگاه اطلاع رسانی این سازمان منتشر می گردد، مراجعه نمايند. متقاضیانی مجاز به شرکت در آزمون عملی خواهند بود که اولاً نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی در بازه زمانی اعلام شده اقدام نموده و ثانیاً در جلسه آزمون یکی از گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی و علوم تجربی که در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 10 و 11/04/1400 برگزاری می گردد، حاضر باشند.

رشته ­هاي شرايط خاص آزمون سراسري سال 1400

رشته ­هاي شرايط خاص آزمون سراسري سال 1400

7- توضيحات لازم درخصوص نحوه اعلام علاقه­ مندي متقاضیان به رشته ­هاي تحصيلي مورد نياز وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و پرديس­هاي دانشگاه فرهنگيان، در مرحله اعلام نتایج اولیه و انتخاب رشته (نیمه اول مرداد ماه) اعلام می شود.

8- آن دسته از متقاضیان علاقه مند به انتخاب رشته هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي كه پذيرش در آنها به روش با آزمون صورت مي پذيرد، مي بايست ضمن شركت در آزمون، براي اطلاع از نحوه انتخاب رشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي به اطلاعيه اعلام نتيجه اوليه آزمون سراسري سال 1400 (نیمه اول مرداد ماه) مندرج در درگاه اطلاع رساني اين سازمان مراجعه نمايند.

د-یادآوری های مهم

1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكس­دار الزامي است.

2- شروع فرآيند برگزاري آزمون صبح­ها راس ساعت 8:00 (هشت) آغاز مي­گردد و درِ حوزه­­هاي امتحاني رأس ساعت 7:30 (هفت و سی) صبح بسته خواهد شد. لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن درِ حوزه­هاي امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد.

3- هر متقاضی براي حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون گروه آزمايشي مربوط ، لازم است اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكس­دار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مدادپاكن و يك سنجاق و يا سوزن و همچنين ماسک به همراه داشته باشد.

4- متقاضیان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، هرگونه دستگاه ارتباطي (از قبيل پيجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوري، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و ...)، کیف، جزوه، كتاب، ماشين حساب، هرگونه نُت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند دارای تبعات زیر خواهد بود:

1-4- به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با متقاضیان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه بخشي از آن در بند «هـ» آمده است، رفتار خواهد شد.

2-4- درصورت همراه داشتن وسايل ذكر شده و تحويل آنها به هنگام ورود به محل حوزه در صورت مفقود شدن وسايل، حوزه برگزاري هيچ گونه مسئوليتي در قبال آن نخواهد داشت.

3-4- تأکید می شود همراه داشتن تلفن همراه حتی به صورت خاموش در جلسه آزمون، موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.

5- براي آن دسته از متقاضیان شركت در آزمون گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني ، علوم انساني ، علوم تجربي و زبانهاي خارجي كه علاقه مندي خود را براي شركت در آزمون گروه آزمايشي هنر با گذاشتن علامت در رديف 40 تقاضانامه اعلام داشته اند، كارت شركت در آزمون گروه هنر نيز جداگانه صادر گرديده است . اين دسته از متقاضیان لازم است پرينت كارت شركت در آزمون گروه هنر را نيز علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون گروه آزمايشي مربوط از طريق درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور دريافت دارند. به عبارت ديگر براي اين قبيل متقاضیان دو كارت شركت در آزمون صادر شده است كه لازم است پرينت هر دو كارت شركت در آزمون را از طريق درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور دريافت نمايند.

6- براي آن دسته از متقاضیان شركت در آزمون گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني ، علوم انساني ، علوم تجربي و هنر كه علاقه مندي خود را براي شركت در آزمون گروه آزمايشي زبانهاي خارجي نيز با گذاشتن علامت در رديف 41 تقاضانامه مشخص كرده اند، كارت شركت در آزمون گروه زبانهاي خارجي نيز صادر گرديده است . اين دسته از متقاضیان لازم است پرينت كارت شركت در آزمون گروه آزمايشي زبانهاي خارجي را نيز علاوه بر كارت گروه آزمايشي مربوط از طريق درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور دريافت دارند. به عبارت ديگر براي اين قبيل از متقاضیان دو كارت شركت در آزمون صادر شده است كه لازم است پرينت هر دو كارت شركت در آزمون را از طريق درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور دريافت نمايند.

7- براي آن دسته از متقاضیان شركت در آزمون گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني ، علوم تجربي و علوم انساني كه علاقه مندي خود را براي شركت در گروه های هنر و همچنين گروه زبانهاي خارجي با علامتگذاري در رديفهاي 40 و 41 تقاضانامه مشخص كرده اند، سه كارت شركت در آزمون (يك كارت مربوط به گروه آزمايشي اصلي علوم رياضي و فني يا علوم تجربي و يا علوم انساني و دو كارت ديگر به ترتيب براي گروه هنر و زبانهاي خارجي ) صادر شده است . اين قبيل از متقاضیان بايد پرينت هر سه كارت شركت در آزمون را از طريق درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور دريافت دارند.

8- متقاضیان نظام جديد آموزشی 3-3-6 در گروه آزمايشي علوم انساني كه داراي ديپلم علوم و معارف اسلامي و متقاضیان نظام سالي واحدي/ترمي واحدي که عنوان ديپلم و پيش دانشگاهي آنان علوم و معارف اسلامي (كد 18) است با توجه به انتخاب نوع دفترچه سوالاتي که در بند 38 تقاضانامه مشخص كرده اند، در جلسه آزمون به آنها دفترچه عمومی و اختصاصی مورد درخواست تحویل خواهد شد.

9- متقاضیان آزمون سراسري سال 1400 با توجه به دارا بودن آخرين مدرك تحصيلي مي بايست داراي يكي از شرايط باشند:

1-9- دانش آموز نظام جديد آموزشي 3-3-6 (پايه دوازدهم) كه تا پايان شهريور ماه (31/06/1400) موفق به اخذ ديپلم مي شوند.

2-9- داراي گواهي نامه پيش دانشگاهي (به تاريخ فارغ التحصيلي حداكثر تا 31/06/1400).

3-9- داراي ديپلم چهارساله نظام قديم آموزش متوسطه.

4-9- داراي مدرك كارداني و يا بالاتر (به تاريخ فارغ التحصيلي حداكثر تا 31/06/1400).

متقاضیاني كه موفق به اخذ يكي از مدارك فوق تا تاريخ 31/06/1400 نشوند، در صورت شركت و قبولي در آزمون ، قبولي آنان لغو خواهد شد.

تبصره: در صورت قبولي متقاضی در رشته هايي كه پذيرش آنها از نيمسال دوم سال تحصيلي 1401-1400 آغاز مي گردد به شرط دريافت مدارك تحصيلي فوق تا تاريخ 30/11/1400، ثبت نام و ادامه تحصيل آنان در رشته قبولي بلامانع خواهد بود.

10- با توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزه­ هاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطلاعات براي ارزيابي حوزه ­ها دارد، خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در آزمون سراسري سال 1400 از تاريخ 9/4/1400 لغايت 16/4/1400 بصورت اينترنتي از طريق درگاه اطلاع رساني اين سازمان اقدام نمائيد.

ه‍- نكاتي مهم در خصوص دفترچه هاي سوال گروههاي آزمايشي پنج گانه و شخصي سازي آنها:

1-13- در آزمون سراسري سال 1400 به هر متقاضی در گروههاي آزمايشي يك پاسخنامه و 2 دفترچه سوال (آزمون عمومي «دفترچه شماره 1» و آزمون اختصاصي «دفترچه شماره 2») در قالب دو بسته نايلوني داده مي شود. اين بسته ها شخصي سازي شده و مشخصات متقاضیان بر روي پاسخنامه و جلد دفترچه سوالات درج گرديده است.

2-13- متقاضیاني كه معارف آنها غيراسلام و يا زبان خارجي آنان غيرانگليسي مي باشد، بايد سؤالات مربوط به اقليت هاي ديني (كليمي ، زرتشتي و مسيحي ) و زبان خارجي غيرانگليسي (فرانسه، آلماني، ايتاليايي و يا روسي ) را پاسخ دهند. سؤالات مربوط براي اين دسته از متقاضیان با توجه به شماره داوطلبي آنان شخصي سازي شده و به صورت بسته هاي مجزا، در جلسه آزمون همراه با دفترچه سوالات عمومی به آنها تحویل خواهد شد.

3-13- متقاضیان داراي گواهينامه ديپلم بهياري كه به حرفه بهياري اشتغال دارند، لازم است علاوه بر پاسخگويي به سؤالات دفترچه شماره 2، به 50 سؤال درس بهياري مندرج در دفترچه شماره 3 (دفترچه بهياري ) پاسخ دهند.

4-13- متقاضیان در تمامی گروههاي آزمايشي مي بايست پاسخ سوالات دفترچه هاي عمومي و اختصاصي را در همان يك برگ پاسخنامه تحويل شده علامتگذاري نمايند.

و- دستورالعمل بهداشتی، فاصله ­گذاری اجتماعی و الزامات بهداشتی

ضمن آرزوی سلامتی، تندرستی و موفقیت برای شما، براساس، آخرین اطلاعات درباره راه­های انتشار ویروس کرونا و مخاطرات احتمالي آن در حوزه­هاي برگزاري آزمون، انتظار می­رود موارد زیر را مدنظر قرار داده و برای حفظ سلامتی خود، سایر متقاضیان و خانواده­های محترم خود، آن را رعایت کنید.

زمان مناسب منزل تا حوزه امتحانی را برآورد و به موقع در محل آزمون حضور یابید. حوزه برگزاری آزمون از ساعت 6:30 صبح روز برگزاری آزمون آماده حضور شما خواهد بود.

برای پیشگیری از تجمع، حضور خود را به دقایق پایانی موکول ننمایید.

از تردد بی­ مورد در محل آزمون جداً خودداری نمایید.

هنگام ورود و خروج به حوزه با دیگر متقاضیان فاصله مناسب (حداقل یک متر) را حفظ نمایید.

همراه داشتن ماسک 3 لایه معمولی (بدون فیلتر) و استفاده صحیح از آن (از بالای بینی تا زیر چانه)، از ابتدای ورود به حوزه برگزاری آزمون تا پایان برگزاری آزمون و خروج از حوزه امتحانی الزامی می باشد.

در زمان استقرار در محل صندلی از صحبت کردن با سایر متقاضیان مجاور جداً خودداری نمایید.

برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس با فرد متولی همکاری کنید.

از تماس دست­ها با چشم، دهان و بینی در حین آزمون جداً خودداری نمایید.

هنگام عطسه یا سرفه کردن از دستمال کاغذی استفاده نمایید. در صورتی که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی آرنج استفاده کنید.

درصورت داشتن سوال ضروری از عوامل اجرایی در طول برگزاری آزمون حتما با رعایت فاصله مناسب و داشتن ماسک اقدام به صحبت نمایید.

در پايان آزمون تا زمان اعلام خروج از سالن توسط عوامل اجرايي همچنان بر صندلي خود مستقر باشيد.

به پیامهایی که حاوی نکات اجرایی و بهداشتی است و درجلسه آزمون از بلندگو پخش می شود با دقت گوش­کرده و به آن عمل کنید.

سعی کنید از تماس دست با سطوحی که اغلب لمس مي­شود نظير صندلی­ها، دستگيره درب­­ها و شیرآلات سرويس بهداشتي و... خودداری نموده و از دستمال کاغذی استفاده کنید.

جهت اطلاع از جدیدترین اخبار دانشگاهی و بورسیه ما در صفحات اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام : https://t.me/eshragh1

صفحه اینستا گرام : https://instagram.com/eshragh_company?igshid=1wptltk7ov8kr

تصویر


لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق