خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

خدمات کتاب

ثبت سفارش

درباره ما

معیارهای اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی تغییر کرد

انتشار 24 اسفند 1401

مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، بخشنامه ملغی شدن کلیه پایه های ممتاز ویژه و پایه های تشویقی مندرج در ماده 53 فعلی آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و پایه های تشویقی مصوب هیئت امنا را ابلاغ کرد.

معیارهای اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی تغییر کرد

مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، بخشنامه ملغی شدن کلیه پایه های ممتاز ویژه و پایه های تشویقی مندرج در ماده 53 فعلی آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و پایه های تشویقی مصوب هیئت امنا را ابلاغ کرد.

مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم اعلام کرد؛ پیرو بازنگری در ماده 53 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و تدوین دستور العمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی و با توجه به اینکه این دستورالعمل در هیأت‌های امنای ذی ربط تصویب و برای اجرا از تاریخ اول فروردین ماه سال 1402 ابلاغ شده است.

بر این اساس از تاریخ اجرای دستورالعمل مذکر، اعطای کلیه پایه های تشویقی مندرج در ماده 53 فعلی (‌قبل از بازنگری) آیین نامه استخدامی، پایه های تشویقی خارج از ماده اخیر که به صورت موردی و دستور العمل پایه تشویقی به تصویب هیأت های امناء مربوط رسیده است و همچنین پایه های استحقاقی که خارج از عناوین مطرح شده در ماده 52 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی بوده و در برخی از هیأت های امنا به تصویب رسیده است از قبیل پایه استحقاقی ممتاز، ‌پایه استحقاقی ویژه و سایر عناوین مشابه، ممنوع می باشد و وجاهت قانونی ندارد.

بر اساس مفاد دستورالعمل مذکور، ‌از تاریخ اجرا تمامی آیین نامه ها،‌ ضوابط و مصوبات قبلی هیأت امنا در این خصوص ملغی اعلام شده است.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق