خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

درباره ما


برخورد با تخلف تعرفه ای در بیمارستان های خصوصی

انتشار : 4 اردیبهشت 1397
مطالعه : 0 دقیقه

معاون درمان وزارت بهداشت، گفت: در صورت تخلف بیمارستان های خصوصی در دریافت وجه مازاد، پرونده آنان به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.

برخورد با تخلف تعرفه ای در بیمارستان های خصوصی

دکتر قاسم جان بابایی، در بخشنامه ای به معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، اظهار داشت: در راستای رعایت حقوق گیرندگان خدمات تشخیصی و درمانی در بیمارستان های بخش خصوصی کشور و اجرای دقیق تعرفه های مصوب هیات وزیران، دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه های مصوب با هرعنوان ازجمله بخش VIP توسط بیمارستان های خصوصی کشور ممنوع و مصداق بند ۴ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی خواهد بود.

وی همچنین از معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور خواست، ضمن اعلام مراتب به تمامی بیمارستان های خصوصی، بر نحوه اجرای آن نظارت قاطع به عمل آورده و در صورت دریافت هرگونه شکایت در این زمینه یا شناسایی تخلف مذکور، موضوع را با قید فوریت از طریق طرح در کمیسیون ماده ۱۱ آن دانشگاه بررسی و در صورت تایید، پرونده اضافه دریافتی را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع کنند. 

جان بابایی تاکید کرد: بدیهی است احراز تخلفات تعرفه ای در کمیسیون فوق الذکر از مصادیق موثر در نتایج اعتباربخشی بیمارستان ها خواهد بود.لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق