خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

خدمات کتاب

ثبت سفارش

درباره ما

رفرنس دهی مقاله و پایان نامه

انتشار 22 خرداد 1397
مطالعه 3 دقیقه

راهنمای سریع سبک نشری و فرم استناد مقالات و پایان نامه که از یک روش وسیستم خاصی پیروی می کند و باید بر طبق اصول آن نوشته شود.

رفرنس دهی مقاله و پایان نامه

برای رفرنس دهی و ارجاع در مقالات علمی و پایان نامه ها به جهت جلوگیری از سرقت ادبی و همچنین داشتن یک مقاله علمی بر اساس اصول و ساختار یک مقاله علمی باید از رفرنس دهی مناسب استفاده شود. هر چه رفرنس های استفاده شده در مقاله بطور صحیح . درست استفاده شده باشند، اعتبار مقاله شما بالا خواهد رفت.
هنگام نوشتن يك پايان نامه، كار تحقيقي و يا يك مقاله به طور معمول، استدالها با ارجاع به كارهاي منتشر شده ديگر حمايت ميشود. اين مراجعات ممکن است از كار منتشر شده در مجالت يا مقاالت روزنامه، گزارشهاي دولتي، كتابها يا فصلهاي خاصي از كتاب، پايان نامههاي محقق و يا مطالب علمي موجود در اينترنت باشد.
استناد كردن ، عمل ارجاع به كار نويسندگان ديگر در قسمتي از متن خود است. استناد به كارها هم نشان دهنده مطالعه انجام شده در آن زمينه و هم حمايتي براي مفاد و نتايج كار است. هر استنادي مستلزم يك ارجاع در پايان كار ميباشد. علل ديگر استناد و ارجاع صحيح عبارتند از: 

  • اعتبار دادن به مفاهيم و ايدههاي نويسندگان ديگر 
  • ايجاد مدركي مبني بر وسيع و عميق بودن كار خود براي خواننده
  • قادر ساختن خواننده كار خود براي تعيين آسان منابع استناد شده 

توجه داشته باشيد كه جزئيات همه مستنداتي را كه مي خوانيد، يادداشت كنيد.

ارجاعات به دو صورت ميتوانند باشند. يا شما مطلبي را از جايي برداشته و در كار خود ميآوريد كه انتهاي همان پاراگراف منبع را ذكر مينماييد و يا ميخواهيد بگوييد كه فرد )افراد( يا سازمان منتشر كننده مطلب آورده شده چنين ميگويند. در مواردي كه مطلبي را از جايي ميآوريد كه خود آن سند به شخص (اشخاص) ديگري ارجاع داده است بايد انتهاي پارگراف بيان نماييد (فلاني، سال به نقل از فلاني، سال) و يا هنگامي كه ميخواهيد در ابتداي جمله اين موضوع را بياوريد به شکل زير ميآيد. به مثالهاي زير توجه بفرماييد:

  • امروزه مهمترين بحث در مذاكرات تجاري و اقتصادي كشورهاي جهان، بحث يارانه ها (به خصوص در بخش كشاورزي) ميباشد. اما به داليل گوناگون سياسي و اقتصادي در كشورهاي مختلف، از جمله ايران هنوز پرداخت يارانه ها ادامه دارد (رحماني،1931).
  • سروواتو و جايارامان ²(2001) عوامل تعيين كننده سرمايه گذاري خصوصي را در فيجي مورد بررسي و آنها را به سه دسته عوامل نئوكالسيکي، عوامل سياستگذاري و عوامل اقتصادي باز تقسيم كردند.
  • دولتمردان اقتصادي همواره يارانه را ابزاري كارا در نظر ميگيرند كه ميتوان با نوسان آن اهداف اقتصادي خود يعني كارايي مطلوب اقتصادي را دنبال كنند چرا كه يارانه به عنوان يك سياست 2 مالي مهم، همچون نرخ ماليات ابزاري قابل انعطاف و برونزاست (رحماني،1390 به نقل از تيلور ²، 1993)
  • رحماني (1931) به نقل از تيلور (1331) بيان ميدارد كه امروزه دولتها در تمامي كشورها، به خصوص در كشورهاي جهان سوم، با سياستگذاريهاي اقتصادي نقش اساسي در روند رشد و توسعه اقتصادي ايفا ميكنند.

- اگر در يك جمله از متن بخواهيم به دو مقاله يا دو كتاب از يك نويسنده كه در دو سال مجزا منتشر شده اند ارجاع دهيم، روش كار اين است كه ابتدا نام نويسنده را ميآوريم و سپس سالهاي انتشار را ميآوريم. دقت شود كه ابتدا سال قديمي و سپس سال جديد را خواهيم آورد.

مثال: تحقيقات علمي (براون، 1392 ،1399 )نشان ميدهد .......
و در انتهاي مقاله در بخش فهرست منابع اگر نويسندگان يکسان هستند، بايد ابتدا منبعي را بياوريم كه قديمي تر است.

- اگر بخواھيم به مقالات يا كتب يك نويسنده در داخل يك سال رفرنس بدهيم، مثال ناپير 1 در سال 1339 دو فقره مقاله منتشر كرده باشد كه ما بخواھيم در داخل متن به هر دو مقاله ايشان ارجاع بدهيم، دراين صورت اگر صرفاً از شکل (ناپير، 1339) استفاده كنيم خواننده متوجه نميشود كه منظورمان كداميك از اين دو مقاله ايشان بوده است. در چنين حالتي مقاالت مختلف يك نويسنده در داخل يك سال را به تناسب فارسي يا انگليسي بودن، با حروف بزرگ فارسي (الف، ب، پ، ...) و يا حروف كوچك انگليسي ( ....,a,B,c) عالمت گذاري مي كنيم و اين عالمت گذاري را ھم در ارجاع داخل متن و ھم در مشخصات منبع در انتهاي پروپزوال يا پاياننامه قرار ميدهيم. 

مثال : ناپير (1339a) بيان ميدارد..........

استناد، دنباله و نام استناد

مثال های زیر توالی استناد و سیستم های استناد را نشان می دهد. این دو سیستم به جز در مورد جهت ارجاعات، با یکدیگر مشابه هستند. در هر دو سیستم، اعداد درون متن به منابع چکیده اشاره دارند. در دنباله استناد، ارجاعات نهایی در دنباله ای است که در ابتدا درون متن ظاهر می شوند. به عنوان مثال، اگر اسمیت و همکاران اولین اسمی است که در متن به عنوان رفرنس به کار رفته است، در فهرست رفرنس ها، توضیح کامل مقاله اسمیت و همکاران، در شماره 1 درج می شود. 

اما اگر استناد دهی بر اساس حروف الفبا باشد، بدون توجه به ترتیب رفرنس های داخل متن، تمامی رفرنس ها به ترتیب حروف الفبا در لیست منابع درج می شود. 

برای مقالات با بیش از 1 نویسنده، نام با کاما از هم جدا می شود.

Smart N, Fang ZY, Marwick TH. A practical guide to exercise training for heart failure patients. J Card Fail. 2003;9(1):49–58.

برای مقالات با بیش از 10 نویسنده، لیست 10 نفر را به همراه «و همکاران» فهرست کنید.

Pizzi C، Caraglia M، Cianciulli M، Fabbrocini A، Libroia A، Matano E، Pizzi C, Caraglia M, Cianciulli M, Fabbrocini A, Libroia A, Matano E, Contegiacomo A, Del Prete S, Abbruzzese A, Martignetti A, et al. Low-dose recombinant IL-2 induces psychological changes: monitoring by Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI). Anticancer Res. 2002;22(2A):727–732.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق