خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

خدمات کتاب

ثبت سفارش

درباره ما

نحوه فرمت بندی مقاله

انتشار 11 دی 1397
مطالعه 4 دقیقه

فرمت صحیح و دقیق طبق آنچه که مجله ارائه کرده است و از نویسندگان مقاله انتظار دارد ، شانس بزرگ پذیرش در مجلات است .

نحوه فرمت بندی مقاله

فرمت صحیح و دقیق طبق آنچه که مجله ارائه کرده است و از نویسندگان مقاله انتظار دارد ، شانس بزرگ پذیرش در مجلات است .

هرمجله برای پذیرش و چاپ مقالات قوانین خاص خود را دارد که اصولا این قوانین و فرمت ها را در سایت مجله با عنوان برای نویسندگان ارائه می کند .

بر تمامی پژوهشگران و نویسندگان واضح و مبرهن است که مقاله به خودی خود باید دارای اصول اولیه باشد یعنی تمامی مقالتاز یک ساختار کلی و اصلی پیروی می کنند . ولی علاوه بر این ساختار اصلی برخی مجلات فرمت خاصی مد نظرشان است .

تصویر
 
 

نحوه فرمت بندی کلی و ساختار مقالات به صورت زیر می باشد :

  1. صفحه عنوان(Title Page )

شامل عنوان‌های کامل و مکرر مقاله ( Running title )، نام و نام خانوادگی، مرتبه‌‌ علمی نویسندگان، نام مؤسسه یا محل کار (مرکز تحقیقات، پژوهشکده؛ دانشکده، دانشگاه یا محل اشتغال)، تعیین نویسنده­ مسؤول به همراه نشانی پستی، شماره‌های تلفن و نمابر محل کار، تلفن همراه و پست الکترونیکی. تمامی این مشخصات باید به هر دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود.

  1.   چکیده(Abstract )

باید معرف محتوای اصلی مقاله باشد و الزاماً باید ساختارمند بوده (Structured abstract ) و بیش از 250 کلمه نباشد.

  1. کلمات کلیدی

کلیدواژه ها بایستی در برگیرنده 3 تا 5 واژه کلیدی بر اساس MESH باشد.

  1. مقدمه(Background and Aims )

لازم است هدف یا سوال اصلی پژوهش به صورت صریح و روشن در مقدمه ذکر گردد . 

  1. بدنه اصلی متن اصلی مقاله :

1-5-  روش پژوهش ( Method )

لازم است این قسمت در برگیرنده ی نوع مقاله ، زمان و مکان انجام پژوهش، جامعه آماری و جمعیت نمونه، حجم نمونه، روش نمونه گیری و در صورت ضرورت، معیارهای ورود مطالعه، شیوه انجام کار، شرایط انتخاب نمونه و دلایل آن ، روش های گردآوری داده ها و توضیح ابزار مورد استفاده و چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار، نرم افزارآماری و نسخه آن، آزمون های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها و دلایل کاربرد آن باشد .

نکته : درصورت استفاده از پرسشنامه لازم است :مشخص گردد که آیا پرسشنامه استاندارد است که توسط دیگران ساخته شده و یا توسط پژوهشگر ساخته شده است. درصورتیکه از پرسشنامه ی استاندارد استفاده شده است ذکر سازنده ، روایی و پایایی اولیه آن ضروری است همچنین لازم است فرآیند هنجاریابی آن در ایران نیز توضیح داده شود.

درصورتیکه پرسشنامه محقق ساخته می باشد، فرآیند آماده سازی آن باید شرح داده شود. شرح جامعی از بخش های مختلف پرسشنامه، حیطه های موردبررسی، تعداد و نوع سوالات به تفکیک حیطه ها و بخش های مختلف، نحوه ی پاسخگویی به پرسش ها (مقیاس لیکرت یا پاسخ بلی و خیر یا .... ) و شیوه نمره گذاری (نمره 1 تا 5 یا صفر و یک یا ... ) توضیح داده شود.

  1.  

2-5- یافته ها(Results )

یافته ها باید به صورت متن، جداول، نمودار یا تصاویر به ترتیب ارایه شده در متن باشد. داده های جداول نباید در متن دوباره تکرار شوند. در متن حتماً به جداول آدرس داده شود. اصل نمودارها و منحنی‌ها به زبان فارسی تنظیم شود. عنوان جداول در قسمت بالای آن و عناوین شکل­ها و نمودارها در پائین آن‌ها نوشته شوند. درموارد استفاده از آمار توصیفی لازم است مقادیر فراوانی ودرصد فراوانی، هر دو ذکر شود .

  1.  

3-5- بحث(Discussion )

در انواع مقالات اصیل این بخش با معرفی مختصری از مطالعه و نتایج اصلی آن آغاز شود و درادامه ابتدا تفسیر نویسنده از مهمترین یافته های مطالعه ارائه گردد . نتایج با یافته های پژوهش های مشابه داخلی و خارجی مقایسه شود لازم است استدلال نویسنده از تفاوت ها و شباهت های نتیجه ی مطالعه حاضر با مطالعات مرور شده توضیح داده شود . از بحث در مورد یافته های جدیدی که در قسمت نتایج به آن اشاره نشده خودداری شود . در انتهای بحث به نقاط قوت و ضعف و محدودیت های مطالعه اشاره شود. محدودیت ها ممکن است در ارتباط با تعمیم پذیری نتایج، اثر بخشی متغیر مستقل برمتغیر وابسته، میزان بازگشت پرسشنامه ، دستیابی به نمونه ها و مشکلات ابزار ومشکلات جمع آوری اطلاعات باشد . پیشنهاداتی کاربردی بر اساس نتایج مطالعه ی کنونی و مطالعات آینده ارائه گردد .

  1.  

4-5-  نتیجه گیری(Conclusion )

در انتهای مقاله بایستی در قسمتی با عنوان نتیجه گیری و ضمن یک یا دو پاراگراف، پیام نهایی مقاله که در واقع نتیجه کاربردی مقاله است به روشنی بیان می شود .

  1.  

5-5- تشکر وقدردانی (Acknowledgments)

 در صورت نیاز از کلیه‌ی افراد یا سازمان هایی که در تدوین مقاله، گردآوری مطالب با کمک های مالی و یا تکنیکی همکاری نموده اند، تشکر به عمل آید.

  1.  

6-5- منابع   (References )

فهرست منابع باید در داخل کروشه [ ] و پیش از نقطه انتهای جمله، مشخص شود. در مواقعی که به دنبال عبارتی چندین منبع ذکر می شود شماره گذاری از چپ به راست نوشته شود.

زمانبندی و هزینه فرمت بندی در موسسه اشراق

زمانبندی برای فرمت بندی در موسسه اشراق در کمترین زمان ممکن و طی 24 ساعت صورت می پذیرد و هزینه آن 150 هزار تومان می باشد .

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق