خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

ثبت سفارش

درباره ما

روش رفرنس نویسی ونکوور (Vancouver) چیست؟

انتشار 18 فروردین 1397
مطالعه 4 دقیقه

در رفرنس نویسی ونکوور اطلاعات نویسندگان، منابع و سال چاپ، در متن نوشته نمی شود و منابع در متن، به ترتیب شماره آنها در لیست منابع تعریف می شود.

روش رفرنس نویسی ونکوور (Vancouver) چیست؟

در رفرنس نویسی ونکوور اطلاعات نویسندگان، منابع و سال چاپ، در متن نوشته نمی شود و منابع در متن، به ترتیب شماره آنها در لیست منابع تعریف می شوند. در فصلنامه روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، منابع فارسی را اغلب در قالب منابع انگلیسی تنظیم می نمایند. نام ژورنالها و مجلات به صورت خلاصه Abbreviation ذکر می شود که براي یافتن نام خلاصه شده مجلات، می توان در بانک اطلاعاتی PubMed قسمت NCBI in Journals مراجعه نمود.

انواع استناد به منابع به روش ونکوور Vancouver

1. استناد مقاله به مجله چاپی

براي همه نویسندگان: نام خانوادگی - حرف اول نام کوچک (کپیتال) هر یک با کاما از دیگري جدا شود. عنوان مقاله.عنوان اختصاري مجله. سال انتشار؛ دوره (جلد): شماره صفحات. مثال:

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002; 347(4):284-7.

2. استناد مقاله به مجله الکترونیکی

براي همه نویسندگان: نام خانوادگی - حرف اول نام کوچک (کپیتال) هر یک با کاما از دیگري جدا شود. عنوان مقاله. عنوان اختصاري مجله [اینترنت]. روز و ماه و سال انتشار [روز ماه و سال استناد به آن]؛دوره (جلد): شماره صفحات.

URL: from Available مثال:

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102 (6):966 - 969.

Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.html  

3. استناد مقاله به یک وب سایت

نام خانوادگی - حرف اول نام کوچک (کپیتال). عنوان صفحه [اینترنت]. نام شهر : نام ناشر؛ سال انتشار [ سال ماه روز انتشار آپدیت شدن؛ سال ماه و روز استناد].

URL: from Available مثال:

نکته: در صورتی که به تاریخ انتشار دسترسی نبود، بجاي date از عبارت Undated یا Nodate استفاده شود تا معلوم گردد که فراموش نشده است.

American Medical Association. Medical leaders urge collection of demographic information as a step toward ending health care disparities [Internet] . Chicago: American Medical Association; 2011[undated 2011 April 28; cited 2011 May 4th] . Available from: http://www.amaassn.org/ama/pub/news/news/medical-leaders-urge-collectiondemographic. page

4. استناد به پایان نامه

نام خانوادگی - حرف اول نام کوچک (کپیتال). عنوان پایان نامه [dissertation] .[محل انتشار]: ناشر؛ سال انتشار. تعداد کل صفحات.

مثال:

Allen SJ. The social and moral fiber of Celtic tiger Ireland [dissertation]. [Dublin]: University College Dublin; 2009. 270p.

5.استناد به کتاب

- استناد به کتاب با یک نویسنده

نام خانوادگی - حرف اول نام کوچک (کپیتال). عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.

مثال:

Bull M. Sound moves: iPod culture and urban experience. London: Routledge; 2007.

- استناد به کتاب با دو تا شش نویسنده

براي همه نویسندگان: نام خانوادگی - حرف اول نام کوچک (کپیتال) هر یک با کاما از دیگري جدا شود. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار. مثال:

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.

- استناد به کتاب با بیش از 6 نویسنده

براي شش نویسنده اول: نام خانوادگی - حرف اول نام کوچک (کپیتال) هر یک با کاما از دیگري جدا شود و al et .عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار. مثال:

Phillips H, Rogers B, Bernheim KL, Liu H, Hunter PG, Evans J, et al. Community medicine in action. New York: Eastern Press; 2005,

- استناد به کتاب که نویسنده آن یک سازمان است

نام سازمان. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار. مثال:

Department of Agriculture, Food and Rural Development. Pedigree sheep breed improvement program: performance results for lamb’s summer 2000. Cavan (Ireland): Department of Agriculture, Food and Rural Development; 2000.

- استناد به کتاب با یک یا چند ویراستار

براي همه ویراستاران: نام خانوادگی - حرف اول نام کوچک (کپیتال) هر یک با کاما از دیگري جدا شود. Editors . عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار. مثال:

Whisnant R, DesAutels P, editors. Global feminist ethics. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers; 2008. 

- استناد به فصلی از یک کتاب ویراستاري شده

براي همه نویسندگان: نام خانوادگی - حرف اول نام کوچک (کپیتال) هر یک با کاما از دیگري جدا شود. عنوان فصل. :In نام خانوادگی - حرف اول نام کوچک (کپیتال) ویراستار هر یک با کاما از دیگري جدا شود. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار. شماره صفحات. مثال:

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGrawHill; 2002. p. 93-113 

6. استناد به منابع فارسی در قالب رفرنس نویس انگلیسی ونکوور

براي تبدیل منابع فارسی به انگلیسی در قالب رفرنس نویسی ونکوور؛ عنوان، نام نویسنده (گان)، و نام مجله، دانشگاه یا سازمان را عیناً از چکیده انگلیسی مقاله برداشته و در آخر عبارت [Persian In  را اضافه می کنیم. زمانی که مقاله یا سندي به قدري قدیمی است که چکیده انگلیسی ندارد، صرفاً باید فقط در کروشه آوانویسی شود و از ترجمه آن خودداري شود.

براي مقالات زیر چاپ، چون شماره Issue و صفحه وجود ندارد، در آخر منبع از عبارت (2012 Forthcoming (استفاده می شود. در گذشته از عبارت Press In استفاده می شد، اما چون برخی ژورنالها فقط به صورت الکترونیکی هستند و نسخه چاپی ندارند، دیگر از این عبارت استفاده نمی شود.

7. استناد به منابع غیر فارسی یا غیر انگلیسی

براي همه نویسندگان: نام خانوادگی - حرف اول نام کوچک (کپیتال) هر یک با کاما از دیگري جدا شود. عنوان مقاله به زبان اصلی. نام ژورنال به زبان اصلی. سال انتشار؛ دوره (جلد): شماره صفحات. زبان اصلی.

Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medisin- og jusstudenter. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002;122(8):785-7. Norwegian.

در صورت تمایل، می توان عنوان مقاله را به انگلیسی ترجمه و در کروشه قرار داد. اما بقیه موارد مانند رفرنس بالا انجام می گیرد.

Optional translation of article title (MEDLINE/PubMed practice): Ellingsen AE, Wilhelmsen I. [Disease anxiety among medical students and law students]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002 Mar 20;122(8):785-7. Norwegian.

برای مشاوره رایگان و چاپ مقاله می توانید با شماره های 04133373424-09149724933 تماس حاصل نمایید و یا از قسمت ثبت سفارشات درخواست خود را ارسال نمایید.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق