خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

خدمات کتاب

ثبت سفارش

درباره ما

شیوه رفرنس نویسی در مقالات علمی

انتشار 3 اسفند 1399
مطالعه 11 دقیقه

رفرنس دهی دقیق و استاندارد مقالات علمی ، اولین قدم برای جلوگیری از سرقت علمی در نگارش مقاله است . رفرنس (Reference) به معنی مبنای مقایسه یا مبداء، بیشتر می توان آن را در پایان مقالات در قسمتی که نگارنده قصد معرفی منابع انگلیسی زبان خود را دارد یافت.

شیوه رفرنس نویسی در مقالات علمی

قبل از بررسی نحوه رفرنس دهی مقالات علمی بهتر است ابتدا با بخش های مختلف یک مقاله علمی آشنا شویم .

چند تعریف برای مقاله

 • مقاله یک قطعه از نوشته است که طبق نقطه نظر شخصی نویسنده نوشته می شود.

 • مقاله نوشته ای است که به تجزیه و تحلیل عنوان می پردازد.

 • مقاله دلیلی بر مطالعه ی بیشتر روی موضوع مدنظر است.

 • مقاله راهی برای ارزیابی درک و فهم شما از موضوع است.

 • مقاله روشی برای تحکیم اطلاعاتی است که در سمینارها و کنفرانس ارائه می دهید.

مقاله

ساختار مقاله

ساختار یک مقاله علمی

 1. عنوان مقاله

 2. چکیده مقاله

 3. کلمات کلیدی

 4. مقدمه مقاله

 5. پیشینه تحقیق

 6. پیشینه پژوهشی مقاله

 7. فرضیه تحقیق

 8. متن اصلی

 9. نتایج تحقیق

 10. پیشنهادات کاربردی یا پژوهشی

 11. منابع

معنی کلمه رفرنس (Reference) به فارسی وانگلیسی

رفرنس (Reference) به معنی مبنای مقایسه یا مبداء، بیشتر می توان آن را در پایان مقالات در قسمتی که نگارنده قصد معرفی منابع انگلیسی زبان خود را دارد یافت.

انواع رفرنس دهی در مقالات

 1. رفرنس در داخل متن

 • نام نویسنده

 • سال

 • شماره صفحه

 • عنوان اثر

باید توجه داشت در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از 3 نفر بود به ذکر نام نویسنده اول اکتفا کرده و مابقی با عنوان ” و همکاران” مطرح می شوند.

 1. رفرنس در پایان متن

نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک. (سال انتشار) عنوان کتاب یا مقاله، عنوان جلد. شهر انتشار، ایالت یا کشور: ناشر.

کلمه رفرنس در زبان انگلیسی به معنی مبدا ,مقایسه ,مرجع وبازگشت میباشد. هرگاه برای معتبر و مورد تایید بودن کلام نوشتاری یا شفاهی یا دیداری از منابع و مستندات مربوط و دقیق استفاده شود,ارجاع دهی صورت گرفته. ارجاع کلمه پاراگراف اخبار یا هر نوع تفکرخلق شده از خود به معنی مهر تایید زدن به ان است. وقتی پژوهشی یا نقلی بدون منبع مطرح شود احتمال تحریف و ناقص بودن ان زیاد است و اگر هر نقدو انتقادی به ان وارد شود بدون دفاع میماند . بنابراین ارجاع و منبع نویسی به عنوان پشتوانه محسوب میشود. اینکه به استناد فلان منبع معتبر حرفی زده شود هم ان حرف را خواندنی و شنیدنی تر میکند هم ان منبع مستند را تازه و محکمتر.

استناد یا ارجاع نشان دهنده میزان استفاده از مقالات پیشین، برای اولین بار، 50 سال قبل توسط یوجین گارفیلد با نام Science Citation Index یا SCI منتشر شد. این اولین تلاش سیستماتیک برای پیگیری و استناد در ادبیات علمی بود.

روش نوشتن منابع در مقالات علمی

الف- روش شماره ای:

اگر در متن پایان نامه نام ( منظور از نام در این قسمت، نام خانوادگی نویسنده می باشد.) نویسنده مرجع آورده نشود، شماره ردیف مربوط به آن مرجع بر اساس فهرست مراجع، در آخر جمله یا پارگراف مربوط در داخل کروشه درج می گردد. در صورتیکه نام نویسندگان ذکر شود، شماره مرجع بلافاصله بعد از نام نویسنده و یا نویسندگان در داخل کروشه آورده می شود. اگر در یک مرجع از پژوهشگری نام برده شود ولی تهیه کننده پایان نامه به مقاله آن شخص دسترسی نداشته باشد و بخواهد به استناد آن مرجع به نام پژوهشگر اشاره کند می تواند بعد از ذکر نام پژوهشگز در داخل کروشه عبارت « به نقل از مرجع شماره....» را بنویسد. اگر مرجع مورد ذکر توسط یک یا دو نفر نوشته شده باشد، نام نویسنده و یا نویسندگان مستقیما قبل از شماره مرجع آورده می شود و اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، به منظور تلخیص به ذکر نام نویسنده اولی و سپس عبارت « و همکاران» اکتفا می شود.

مثال:

جریان روان کننده در داخل ماده متخلخل تابع قانون دارسی است [12].

- و نیز و چنگ[4] نشان دادند که هدایت حرارتی K برای گروهی از روان کننده ها بر مبنای ترکیبات شیمیایی نسبتا ثابت است.

- راسل [ نقل از مرجع شماره 1]

- محمد و همکاران [15]

ب- روش سالی:

- در این روش، اگر نام نویسنده مرجع مورد استفاده در جمله قید نشود، باید نام نویسنده و سال انتشار مرجع را در آخر جمله و در داخل پرانتز قید نمود. در صورت ذکر نام نویسنده بجای شماره مرجع، سال انتشار آن را منظور می نمایند.

مثال :

- جریان روان کننده در داخل ماده متخلخل تابع قانون دارسی است ( کامرون ،1976)

- و نیز و چنگ (1980) نشان دادند که هدایت حرارتی K برای گروهی از روان کننده ها بر مبنای ترکیبات شیمیایی نسبتا ثابت است.

- راسل ( نقل از دهقانی، 1374)

- محمد و همکاران (1375)

تذکر : شماره مرجع بهتر است بر اساس شماره مسلسل در فهرست مراجع که بطور الفبائی تنظیم شده است در نظر گرفته شود.

مراجع مورد استفاده در انتهای پایان نامه به غیر از حالتی که شماره مرجع براساس ترتیب انفاق در متن پایان نامه آورده می شود، در سایر حالتها بهتر است ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی به ترتیب حروف الفبا و به صورت مسلسل آوره شوند. اگر روش سالی در متن پایان نامه بکار گرفته شده باشد، ذکر شماره مراجع در این قسمت لازم نیست.

درج یک مرجع در قسمت "مراجع"

الف- مقالات مندرج در نشریات ادواری:

نام خانوادگی و حروف اول نام کلیه نویسندگان "عنوان مقاله" نام نشریه ادواری، نام ناشر، شماره مجلد ( در صورت وجود) شماره نشریه، صفحات از-تا، سال انتشار.

مثال:

[35] منصوری، محمد مسعود " الگورطتم فرآیند تصمیم گیری " نشریه دانشکده مهندسی، دانشگده فردوسی مشهد، شماره 2، سال 3، صفحات 190-209، 1370.

[36] Sasson, A.M. " Automatic power system network topology determination" , IEEE Trans. PAS, Vol. 92, 610-618, 1973

ب- کتب

نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان ( مترجم) ، نام کتاب، شماره چاپ، نام ناشر، سال انتشار.

مثال:

[37] Nayfeh ,A.H. "Perturbation Methods " John Wiley and Sons, New York, 1985.

[38] حائری عبدالهادی، ایران و جهان اسلام، چاپ اول انتشارات آستانقدس رضوی،1368.

ج- پایان نامه ها و گزارشات علمی

نام خانوادگی و نام نویسنده، عنوان پایان نامه( گزارش) مقطع تحصیلی پایان نامه، دانشگاه( ناشر)،( شماره گزارش)، سال انتشار.

[39] Mansoori, M.M. " Multi-attribute Multi-dimensional decision model in decision making " Ph.D dissertation, University of California, Irvine, medical, 1980.

[40] "Optimization of induction motor efficiency" EPRI Research Project, 1944-1,El-4152CCM,1985.

[41] خادم، جواد، " شبیه سازی موتورهای اشتعال جرقه ای" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، 1375

تذکر: نام نویسندگان خارجی بهتر است به صورت مخفف قزد شود. سال انتشار را نیز می توان بعد از نام نویسنده و یا نویسندگان آن در داخل پرانتز به جای آخر مرجع درج نمود.

شیوه ارجاع در متن ( مشخص کردن منابع در متن):

در سبک ونکوور استناد به یک منبع با ذکر عدد در داخل پرانتز در انتهای هر جمله و یا پاراگراف مشخص می شود. به عبارتی دیگر, به هر منبعی که مورد استناد قرار می گیرد, یک شماره اختصاص می یابد. مثال:

ناهنجاریهای تکاملی، عمده ترین عامل مرگ کودکان را تشکیل می دهند. با پیشرفت جراحی بخصوص در مراحل جنینی، پیش از تولد و کودکی اطلاعات بسیار مفید بالینی در ارتباط با تکامل انسان به دست آمده است. (5)

این شماره ها بعد از نقطه و کاما در آخر هر جمله و قبل از دو نقطه( : ) و سمی کولن (; ) قرار می گیرند.

چنانچه منبعی به دفعات در یک متن مورد استناد قرار گیرد, همان شماره استناد اول دوباره ذکر می شود و تغییری در شماره استناد آن داده نمی شود.

وقتی در یک محل در متن به منابع متعددی استناد می شود, از خط فاصله ( - ) برای توالی اولین عدد و آخرین عدد و از کاما (,) برای جدا سازی شماره متعدد استفاده می شود. مثال: 3,5,7-9

در این شیوه , فهرست منابع و مآخذ به ترتیب شماره های استناد تهیه و تنطیم می شود نه بر اساس حروف الفبا.

الف- منابع لاتین :

1. استناد به کتاب:

◄توجه شود که در فهرست منابع نخست نام خانوادگی نویسنده و سپس حرف اول نام کوچک و نام میانی ذکر می شود.

◄شماره صفحات مورد استفاده در کتاب در انتهای مشخصات هر منبع پس از سال نشربه دنبال حرف p. ذکر می شود.

Personal author(s) کتاب دارای نویسنده
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.p. 55-65

Editor(s), compiler(s) as author ویراستار /گردآورنده به عنوان نویسنده
Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996. p.129-142

Organization as author and publisher سازمان به عنوان نویسنده و ناشر
Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute; 1992. p. 65-77

Chapter in a book فصلی از یک کتاب
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78.

Chapter in a bookفصلی ازیک کتاب

Blaxter P. Social health and class inequalities. In: Carter C, Peel J, editors. Equalities and inequalities in health. 2nd ed. London: Academic Press; 1976. p. 165-78.

2. مقاله های ارائه شده در کنفرانسها

Conference proceedings گزارشهای کنفرانسها
Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.

Conference paper مقاله های کنفرانسها
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5.

3. شیوه استناد به مقاله ژورنال

Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol Oncol Clin North Am 1995 Apr;9(2):58-63

◄. عنوان نشریه را مطابق سبک مدلاین MedLine به صورت مخفف Abbreviation Title به کار برید. در واقع شیوه نگارش مقاله در شیوه ونکوور بر اساس فرمت پایگاه اطلاعاتی مدلاین می باشد. آدرس اینترنتی پایگاه مدلاین: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed که بصورت رایگان در محیط اینترنت قابل استفاده است.

4. شیوه استناد به منابع الکترونیکی و اینترنت

اطلاعات موجود درمحیط وب با اطلاعات چاپ شده بر روی کاغذ کاملا" متفاوت است و انواع گوناگونی داردکه عبارتند از:

صفحات اینترنتی مربوط به اشخاص مانند پژوهشگران، نویسندگان، دانشمندان و بطور کلی صاحبنظران رشته های مختلف.

صفحات اینترنتی مربوط به سازمانها، دانشگاهها، سازمانهای جهانی، موسسه های تحقیقاتی، کنفرانسها و نظایر آن.

کتابها و مجلات الکترونیک در زمینه های مختلف علمی

پایگاههای اطلاعاتی در زمینه های مختلف علمی

منابع اینترنتی ثابت نیستند. یعنی ماهیت اطلاعات در اینترنت متغیر بوده و ممکن است هر لحظه نشانی یک سایت تغییر کند و یا هر روز اطلاعات جدیدی وارد صفحات سایتها شود که ممکن است کاملا" متفاوت از اطلاعات پیشین باشد و .شناسایی نویسنده و تهیه کننده واقعی برخی صفحات اینترنتی نیاز به مهارت خاصی دارد. مثال:

(13) Kilmartin M. Women in GP: a strategy for women GPs. RACGP Online. Available at: URL:http://www.racgp.org.au/. Accessed Jul 30, 2003.

1. شماره منبع (13)

2. نویسنده : Kilmartin M.

3. عنوان صفحه(مدرک): Women in GP: a strategy for women GPs.

4. عنوان وب سایت: RACGP Online.

5. آدرس اینترنتی:' http://www.racgp.org.au/.

6. تاریخ مشاهده صفحه' Accessed':Jul 30, 2003.

ب – منابع فارسی

◄توجه شود که در فهرست منابع فارسی، نخست نام خانوادگی نویسنده و سپس نام کوچک ذکر شود.

◄ به علائم و نقطه گذاریها نیز توجه شود.

◄شماره صفحات مورد استفاده در منابع فارسی در انتهای مشخصات هر منبع پس از سال نشر و به دنبال حرف ص. ذکر شود.

با یک نویسنده:

حسینی، ابوالقاسم. اصول بهداشت روانی. مشهد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1371.ص. 25-38

فریدحسینی، رضا. پاتوفیزیولوژی بیماریهای رماتیسمی و خود ایمنی. مشهد: آستان قدس رضوی، 1365.ص.65-83

با دو نویسنده:

معنوی، عزالدین ; فدایی، فربد. خواب و رویا از دیدگاه پزشکی. تهران: دانشگاه تهران، 1367.ص. 23-33

بیش از سه نویسنده:

فرهودی، ابوالحسن و دیگران. بیماریهای نقص ایمنی، تشخیص و درمان. تهران: علمی، 1365.ص. 42-51

بدون نویسنده:

اطلس تشریح بدن انسان. تهران : شرکت جغرافیایی و کارتوگرافی ایران، 1365.ص. 83

شیرمادرو تغذیه شیرخوار.تهیه شده توسط اساتید دانشگاههای علوم پزشکی و معاونت امور بهداشتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1365.ص. 27

ترجمه یک اثر:

مور، کیت ال. تکامل جنینی انسان. مترجمین علیرضا فاضل، هاله حبیبی،مهنوش فروغی. مشهد: کتابستان، 1371.ص. 65-71

کولینز، ر. دوگلاس. اختلالات آب و الکترولیتها. ترجمه احمد فرزاد، فاطمه حقیقت. مشهد: آستان قدس رضوی، 1365.ص. 43-54

ویراستار و گردآورنده بجای نویسنده:

فرمان آرا، ایرج. گردآورنده. پیشرفتهای جدید در مهندسی بهداشت. تبریز: دانش و زندگی، 1366.ص.125

سازمان به منزله مولف:

شرکت سهامی داروپخش. دارونامه. تهران: 1364.

کتاب چند جلدی با عنوانی عام و عنوانهای خاص هر جلد:

هاریسون، تنسلی راندولف. اصول طب داخلی. ج 3: بیماریهای دستگاه گوارش. ترجمه محمد ناظم. تهران: چهر، 1365.ص. 78-85

مترجم خاص هر جلد در مکان خود ذکر می شود.

کتابهای چند جلدی با عنوانی عام:

اسنل، ریچارد. آناتومی بالینی. مترجمین سهیل سعادت، تورج راسخی راد. اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، 1374. ج.1 ص. 94-98

ویرایشهای یک اثر

آل محمد، محمد مهدی. میکروبشناسی عملی. ویرایش 2. تهران: نشر دانشگاهی، 1365.ص.88

فصلی یا بخشی از یک کتاب که هر یک دارای نویسنده است:

فرهنگ ، مهرداد. " بیماریهای آلرژیک کودکان" در: مسایل روزمره طب اطفال. گردآورنده محمد توکلی. تهران: دانشجو، 1364.ص.125-140

مقاله :

حاجی ترخانی، امیر حسن . "جامعه پزشکی و استفاده از اطلاعات علمی".مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال اول، ش 2 (تابستان 1373): 72-76

پایان نامه:

گلعلی پور، محمد جعفر. "سیرتکاملی و غیر طبیعی مشتقات قوس اول برونشیال در جنین". پایان نامه دکتری تخصصی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1374.ص.41-43

لوگو

اگر انجام این مراحل و نگارش یک مقاله استاندارد که تمامی بخش های ان به طور استاندارد نگارش شده است و رفرنس ها و منابع آن به طور دقیق رعایت شده است ، برای شما دشوار است و نمی توانید به درستی این مراحل را انجام دهید ، نگران نباشید زیرا کارشناسان و محققان موسسه انتشاراتی اشراق می توانند تمامی این مراحل را با استخراج مقاله علمی از پایان نامه شما رعایت نمایند . محققان موسسه اشراق با بررسی تخصصی و حرفه ای پایان نامه شما می توانند تعداد مقالات قابل استخراج و عناوین مقالات را مشخص نمایند و با تایید شما مقالات را در مدت زمان 2 الی 3 روز کاری از پایان نامه استخراج نموده و ارسال نمایند . به جهت رعایت مسائل اخلاقی و همچنین دوری از کار غیر اخلاقی سرقت علمی ، ارسال تصویر کارت ملی نویسنده پایان نامه در زمان ثبت سفارش استخراج مقاله الزامی است ، تا مطمئن شویم که فرستنده پایان نامه نویسنده اصلی آن است و پایان نامه شخص دیگری را ارسال نکرده است .اگر مقاله علمی خود را به طور کامل نگارش نموده باشید و مقاله آماده باشد ولی در بخش تنظیم فرمت رفرنس ها و منابع آن دچار مشکل شده باشید می توانید از خدمات تخصصی فرمت بندی موسسه انتشاراتی اشراق بهره مند شوید.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
(امتیاز 0 توسط 0 نفر)
  ارسال به دوستان:

سوالات متداول

رفرنس (Reference) به معنی مبنای مقایسه یا مبداء، بیشتر می توان آن را در پایان مقالات در قسمتی که نگارنده قصد معرفی منابع انگلیسی زبان خود را دارد یافت.

استناد یا ارجاع نشان دهنده میزان استفاده از مقالات پیشین، برای اولین بار، 50 سال قبل توسط یوجین گارفیلد با نام Science Citation Index یا SCI منتشر شد. این اولین تلاش سیستماتیک برای پیگیری و استناد در ادبیات علمی بود.

مراجع مورد استفاده در انتهای پایان نامه به غیر از حالتی که شماره مرجع براساس ترتیب انفاق در متن پایان نامه آورده می شود، در سایر حالتها بهتر است ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی به ترتیب حروف الفبا و به صورت مسلسل آوره شوند. اگر روش سالی در متن پایان نامه بکار گرفته شده باشد، ذکر شماره مراجع در این قسمت لازم نیست.

سوالات بیشتر
در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق