خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

درباره ما


شیوه رفرنس نویسی در مقالات علمی

انتشار : 3 اسفند 1399
مطالعه : 13 دقیقه

رفرنس دهی دقیق و استاندارد مقالات علمی ، اولین قدم برای جلوگیری از سرقت علمی در نگارش مقاله است . رفرنس (Reference) به معنی مبنای مقایسه یا مبداء، بیشتر می توان آن را در پایان مقالات در قسمتی که نگارنده قصد معرفی منابع انگلیسی زبان خود را دارد یافت.

شیوه رفرنس نویسی در مقالات علمی

قبل از بررسی نحوه رفرنس دهی مقالات علمی بهتر است ابتدا با بخش های مختلف یک مقاله علمی آشنا شویم .

چند تعریف برای مقاله

 • مقاله یک قطعه از نوشته است که طبق نقطه نظر شخصی نویسنده نوشته می شود.
 • مقاله نوشته ای است که به تجزیه و تحلیل عنوان می پردازد.
 • مقاله دلیلی بر مطالعه ی بیشتر روی موضوع مدنظر است.
 • مقاله راهی برای ارزیابی درک و فهم شما از موضوع است.
 • مقاله روشی برای تحکیم اطلاعاتی است که در سمینارها و کنفرانس ارائه می دهید.

ساختار یک مقاله علمی

 1. عنوان مقاله
 2. چکیده مقاله
 3. کلمات کلیدی
 4. مقدمه مقاله
 5. پیشینه تحقیق
 6. پیشینه پژوهشی مقاله
 7. فرضیه تحقیق
 8. متن اصلی
 9. نتایج تحقیق
 10. پیشنهادات کاربردی یا پژوهشی
 11. منابع

معنی کلمه رفرنس (Reference) به فارسی وانگلیسی

رفرنس (Reference) به معنی مبنای مقایسه یا مبداء، بیشتر می توان آن را در پایان مقالات در قسمتی که نگارنده قصد معرفی منابع انگلیسی زبان خود را دارد یافت.

انواع رفرنس دهی در مقالات

 • 1- رفرنس در داخل متن
 • نام نویسنده
 • سال
 • شماره صفحه
 • عنوان اثر

باید توجه داشت در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از ۳ نفر بود به ذکر نام نویسنده اول اکتفا کرده و مابقی با عنوان ” و همکاران” مطرح می شوند.

 • 2-رفرنس در پایان متن

نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک. (سال انتشار) عنوان کتاب یا مقاله، عنوان جلد. شهر انتشار، ایالت یا کشور: ناشر.

کلمه رفرنس در زبان انگلیسی به معنی مبدا ,مقایسه ,مرجع وبازگشت میباشد. هرگاه برای معتبر و مورد تایید بودن کلام نوشتاری یا شفاهی یا دیداری از منابع و مستندات مربوط و دقیق استفاده شود,ارجاع دهی صورت گرفته. ارجاع کلمه پاراگراف اخبار یا هر نوع تفکرخلق شده از خود به معنی مهر تایید زدن به ان است. وقتی پژوهشی یا نقلی بدون منبع مطرح شود احتمال تحریف و ناقص بودن ان زیاد است و اگر هر نقدو انتقادی به ان وارد شود بدون دفاع میماند . بنابراین ارجاع و منبع نویسی به عنوان پشتوانه محسوب میشود. اینکه به استناد فلان منبع معتبر حرفی زده شود هم ان حرف را خواندنی و شنیدنی تر میکند هم ان منبع مستند را تازه و محکمتر.

استناد یا ارجاع نشان دهنده میزان استفاده از مقالات پیشین، برای اولین بار، 50 سال قبل توسط یوجین گارفیلد با نام Science Citation Index یا SCI منتشر شد. این اولین تلاش سیستماتیک برای پیگیری و استناد در ادبیات علمی بود.

روش نوشتن منابع در مقالات علمی

 • الف- روش شماره ای:

اگر در متن پايان نامه نام ( منظور از نام در اين قسمت، نام خانوادگی نويسنده می باشد.) نويسنده مرجع آورده نشود، شماره رديف مربوط به آن مرجع بر اساس فهرست مراجع، در آخر جمله يا پارگراف مربوط در داخل کروشه درج می گردد. در صورتيکه نام نويسندگان ذکر شود، شماره مرجع بلافاصله بعد از نام نويسنده و يا نويسندگان در داخل کروشه آورده می شود. اگر در يک مرجع از پژوهشگری نام برده شود ولی تهيه کننده پايان نامه به مقاله آن شخص دسترسی نداشته باشد و بخواهد به استناد آن مرجع به نام پژوهشگر اشاره کند می تواند بعد از ذکر نام پژوهشگز در داخل کروشه عبارت « به نقل از مرجع شماره....» را بنويسد. اگر مرجع مورد ذکر توسط يک يا دو نفر نوشته شده باشد، نام نويسنده و يا نويسندگان مستقيما قبل از شماره مرجع آورده می شود و اگر تعداد نويسندگان بيش از دو نفر باشد، به منظور تلخيص به ذکر نام نويسنده اولی و سپس عبارت « و همکاران» اکتفا می شود.

تذکر: شماره مرجع بهتر است بر اساس شماره مسلسل در فهرست مراجع که به ترتيب ارجاع در متن تنظيم شده است در نظر گرفته شود.

مثال:

جريان روان کننده در داخل ماده متخلخل تابع قانون دارسی است [12].

- و نيز و چنگ[4] نشان دادند که هدايت حرارتی K برای گروهی از روان کننده ها بر مبنای ترکيبات شيميايی نسبتا ثابت است.

- راسل [ نقل از مرجع شماره 1]

- محمد و همکاران [15]

 • ب- روش سالی:

- در اين روش، اگر نام نويسنده مرجع مورد استفاده در جمله قيد نشود، بايد نام نويسنده و سال انتشار مرجع را در آخر جمله و در داخل پرانتز قيد نمود. در صورت ذکر نام نويسنده بجای شماره مرجع، سال انتشار آن را منظور می نمايند.

مثال :

- جريان روان کننده در داخل ماده متخلخل تابع قانون دارسی است ( کامرون ،1976)

- و نيز و چنگ (1980) نشان دادند که هدايت حرارتی K برای گروهی از روان کننده ها بر مبنای ترکيبات شيميايی نسبتا ثابت است.

- راسل ( نقل از دهقانی، 1374)

- محمد و همکاران (1375)

تذکر : شماره مرجع بهتر است بر اساس شماره مسلسل در فهرست مراجع که بطور الفبائی تنظيم شده است در نظر گرفته شود.

مراجع مورد استفاده در انتهای پايان نامه به غير از حالتی که شماره مرجع براساس ترتيب انفاق در متن پايان نامه آورده می شود، در ساير حالتها بهتر است ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی به ترتيب حروف الفبا و به صورت مسلسل آوره شوند. اگر روش سالی در متن پايان نامه بکار گرفته شده باشد، ذکر شماره مراجع در اين قسمت لازم نيست.

درج يک مرجع در قسمت "مراجع"

 • الف- مقالات مندرج در نشريات ادواری:

نام خانوادگی و حروف اول نام کليه نويسندگان "عنوان مقاله" نام نشريه ادواری، نام ناشر، شماره مجلد ( در صورت وجود) شماره نشريه، صفحات از-تا، سال انتشار.

مثال:

[35] منصوری، محمد مسعود " الگورطتم فرآيند تصميم گيری " نشريه دانشکده مهندسی، دانشگده فردوسی مشهد، شماره 2، سال 3، صفحات 190-209، 1370.

[36] Sasson, A.M. " Automatic power system network topology determination" , IEEE Trans. PAS, Vol. 92, 610-618, 1973

 • ب- کتب

نام خانوادگی نويسنده يا نويسندگان ( مترجم) ، نام کتاب، شماره چاپ، نام ناشر، سال انتشار.

مثال:

[37] Nayfeh ,A.H. "Perturbation Methods " John Wiley and Sons, New York, 1985.

[38] حائری عبدالهادی، ايران و جهان اسلام، چاپ اول انتشارات آستانقدس رضوی،1368.

 • ج- پايان نامه ها و گزارشات علمی

نام خانوادگی و نام نويسنده، عنوان پايان نامه( گزارش) مقطع تحصيلی پايان نامه، دانشگاه( ناشر)،( شماره گزارش)، سال انتشار.

[39] Mansoori, M.M. " Multi-attribute Multi-dimensional decision model in decision making " Ph.D dissertation, University of California, Irvine, medical, 1980.

[40] "Optimization of induction motor efficiency" EPRI Research Project, 1944-1,El-4152CCM,1985.

[41] خادم، جواد، " شبيه سازی موتورهای اشتعال جرقه ای" پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، 1375

تذکر: نام نويسندگان خارجی بهتر است به صورت مخفف قزد شود. سال انتشار را نيز می توان بعد از نام نويسنده و يا نويسندگان آن در داخل پرانتز به جای آخر مرجع درج نمود.

شيوه ارجاع در متن ( مشخص کردن منابع در متن):

در سبك ونكوور استناد به يك منبع با ذكر عدد در داخل پرانتز در انتهاي هر جمله و يا پاراگراف مشخص مي شود. به عبارتي ديگر, به هر منبعي كه مورد استناد قرار مي گيرد, يك شماره اختصاص مي يابد. مثال:

ناهنجاريهاي تكاملي، عمده ترين عامل مرگ كودكان را تشكيل مي دهند. با پيشرفت جراحي بخصوص در مراحل جنيني، پيش از تولد و كودكي اطلاعات بسيار مفيد باليني در ارتباط با تكامل انسان به دست آمده است. (5)

اين شماره ها بعد از نقطه و كاما در آخر هر جمله و قبل از دو نقطه( : ) و سمي كولن (; ) قرار مي گيرند.

چنانچه منبعي به دفعات در يك متن مورد استناد قرار گيرد, همان شماره استناد اول دوباره ذكر مي شود و تغييري در شماره استناد آن داده نمي شود.

وقتي در يك محل در متن به منابع متعددي استناد مي شود, از خط فاصله ( - ) براي توالي اولين عدد و آخرين عدد و از كاما (,) براي جدا سازي شماره متعدد استفاده مي شود. مثال: 3,5,7-9

در اين شيوه , فهرست منابع و مآخذ به ترتيب شماره هاي استناد تهيه و تنطيم مي شود نه بر اساس حروف الفبا.

 • الف- منابع لاتين :
 • 1. استناد به كتاب:

◄توجه شود که در فهرست منابع نخست نام خانوادگی نويسنده و سپس حرف اول نام کوچک و نام ميانی ذکر می شود.

◄شماره صفحات مورد استفاده در کتاب در انتهای مشخصات هر منبع پس از سال نشربه دنبال حرف p. ذکر می شود.

Personal author(s) كتاب داراي نويسنده
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.p. 55-65

Editor(s), compiler(s) as author ويراستار /گردآورنده به عنوان نويسنده
Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996. p.129-142

Organization as author and publisher سازمان به عنوان نويسنده و ناشر
Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute; 1992. p. 65-77

Chapter in a book فصلي از يك كتاب
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78.

Chapter in a bookفصلی ازيک کتاب

Blaxter P. Social health and class inequalities. In: Carter C, Peel J, editors. Equalities and inequalities in health. 2nd ed. London: Academic Press; 1976. p. 165-78.

 • 2. مقاله هاي ارائه شده در كنفرانسها

Conference proceedings گزارشهاي كنفرانسها
Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.

Conference paper مقاله هاي كنفرانسها
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5.

 • 3. شيوه استناد به مقاله ژورنال

Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol Oncol Clin North Am 1995 Apr;9(2):58-63

◄. عنوان نشريه را مطابق سبك مدلاين MedLine به صورت مخفف Abbreviation Title به كار بريد. در واقع شيوه نگارش مقاله در شيوه ونکوور بر اساس فرمت پايگاه اطلاعاتي مدلاين مي باشد. آدرس اينترنتي پايگاه مدلاين: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed که بصورت رايگان در محيط اينترنت قابل استفاده است.

 • 4. شيوه استناد به منابع الکترونيکی و اينترنت

اطلاعات موجود درمحيط وب با اطلاعات چاپ شده بر روی کاغذ کاملا" متفاوت است و انواع گوناگونی داردکه عبارتند از:

صفحات اينترنتی مربوط به اشخاص مانند پژوهشگران، نويسندگان، دانشمندان و بطور کلی صاحبنظران رشته های مختلف.

صفحات اينترنتی مربوط به سازمانها، دانشگاهها، سازمانهای جهانی، موسسه های تحقيقاتی، کنفرانسها و نظاير آن.

کتابها و مجلات الکترونيک در زمينه های مختلف علمی

پايگاههای اطلاعاتی در زمينه های مختلف علمی

منابع اينترنتی ثابت نيستند. يعنی ماهيت اطلاعات در اينترنت متغير بوده و ممکن است هر لحظه نشانی يک سايت تغيير کند و يا هر روز اطلاعات جديدی وارد صفحات سايتها شود که ممکن است کاملا" متفاوت از اطلاعات پيشين باشد و .شناسايي نويسنده و تهيه کننده واقعی برخی صفحات اينترنتی نياز به مهارت خاصی دارد. مثال:

(13) Kilmartin M. Women in GP: a strategy for women GPs. RACGP Online. Available at: URL:http://www.racgp.org.au/. Accessed Jul 30, 2003.

1. شماره منبع (13)

2. نويسنده : Kilmartin M.

3. عنوان صفحه(مدرك): Women in GP: a strategy for women GPs.

4. عنوان وب سايت: RACGP Online.

5. آدرس اينترنتي:' http://www.racgp.org.au/.

6. تاريخ مشاهده صفحه' Accessed':Jul 30, 2003.

 • ب – منابع فارسي

◄توجه شود که در فهرست منابع فارسی، نخست نام خانوادگی نويسنده و سپس نام کوچک ذکر شود.

◄ به علائم و نقطه گذاريها نيز توجه شود.

◄شماره صفحات مورد استفاده در منابع فارسی در انتهای مشخصات هر منبع پس از سال نشر و به دنبال حرف ص. ذکر شود.

با يک نويسنده:

حسينی، ابوالقاسم. اصول بهداشت روانی. مشهد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1371.ص. 25-38

فريدحسينی، رضا. پاتوفيزيولوژی بيماريهای رماتيسمی و خود ايمنی. مشهد: آستان قدس رضوی، 1365.ص.65-83

با دو نويسنده:

معنوی، عزالدين ; فدايي، فربد. خواب و رويا از ديدگاه پزشکی. تهران: دانشگاه تهران، 1367.ص. 23-33

بيش از سه نويسنده:

فرهودی، ابوالحسن و ديگران. بيماريهای نقص ايمنی، تشخيص و درمان. تهران: علمی، 1365.ص. 42-51

بدون نويسنده:

اطلس تشريح بدن انسان. تهران : شرکت جغرافيايي و کارتوگرافی ايران، 1365.ص. 83

شيرمادرو تغذيه شيرخوار.تهيه شده توسط اساتيد دانشگاههای علوم پزشکی و معاونت امور بهداشتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1365.ص. 27

ترجمه يک اثر:

مور، کيت ال. تکامل جنينی انسان. مترجمين عليرضا فاضل، هاله حبيبی،مهنوش فروغی. مشهد: کتابستان، 1371.ص. 65-71

کولينز، ر. دوگلاس. اختلالات آب و الکتروليتها. ترجمه احمد فرزاد، فاطمه حقيقت. مشهد: آستان قدس رضوی، 1365.ص. 43-54

ويراستار و گردآورنده بجای نويسنده:

فرمان آرا، ايرج. گردآورنده. پيشرفتهای جديد در مهندسی بهداشت. تبريز: دانش و زندگی، 1366.ص.125

سازمان به منزله مولف:

شرکت سهامی داروپخش. دارونامه. تهران: 1364.

کتاب چند جلدی با عنوانی عام و عنوانهای خاص هر جلد:

هاريسون، تنسلی راندولف. اصول طب داخلی. ج 3: بيماريهای دستگاه گوارش. ترجمه محمد ناظم. تهران: چهر، 1365.ص. 78-85

مترجم خاص هر جلد در مکان خود ذکر می شود.

کتابهای چند جلدی با عنوانی عام:

اسنل، ريچارد. آناتومی بالينی. مترجمين سهيل سعادت، تورج راسخی راد. اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، 1374. ج.1 ص. 94-98

ويرايشهای يک اثر:

آل محمد، محمد مهدی. ميکروبشناسی عملی. ويرايش 2. تهران: نشر دانشگاهی، 1365.ص.88

فصلی يا بخشی از يک کتاب که هر يک دارای نويسنده است:

فرهنگ ، مهرداد. " بيماريهای آلرژيک کودکان" در: مسايل روزمره طب اطفال. گردآورنده محمد توکلی. تهران: دانشجو، 1364.ص.125-140

مقاله :

حاجی ترخانی، امير حسن . "جامعه پزشکی و استفاده از اطلاعات علمی".مجله دانشگاه علوم پزشکی ايران، سال اول، ش 2 (تابستان 1373): 72-76

پايان نامه:

گلعلی پور، محمد جعفر. "سيرتکاملی و غير طبيعی مشتقات قوس اول برونشيال در جنين". پايان نامه دکتری تخصصی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1374.ص.41-43

اگر انجام این مراحل و نگارش یک مقاله استاندارد که تمامی بخش های ان به طور استاندارد نگارش دشه است و رفرنس ها و منابع آن به طور دقیق رعایت شده است ، برای شما دشوار است و نمی توانید به درستی این مراحل را انجام دهید ، نگران نباشید زیرا کارشناسان و محققان موسسه اشراق می توانند تمامی این مراحل را با استخراج مقاله علمی از پایان نامه شما رعایت نمایند . محققان موسسه افق با بررسی تخصصی و حرفه ای پایان نامه شما می توانند تعداد مقالات قابل استخراج و عناوین مقالات را مشخص نمایند و با تایید شما مقالات را در مدت زمان 2 الی 3 روز کاری از پایان نامه استخراج نموده و ارسال نمایند . به جهت رعایت مسائل اخلاقی و همچنین دوری از کار غیر اخلاقی سرقت علمی ، ارسال تصویر کارت ملی نویسنده پایان نامه در زمان ثبت سفارش استخراج مقاله الزامی است ، تا مطمئن شویم که فرستنده پایان نامه نویسنده اصلی آن است و پایان نامه شخص دیگری را ارسال نکرده است .

اگر مقاله علمی خود را به طور کامل نگارش نموده باشید و مقاله آماده باشد ولی در بخش تنظیم فرمت رفرنس ها و منابع آن دچار مشکل شده باشید می توانید از خدمات تخصصی فرمت بندی موسسه افق بهره مند شوید.

جهت اطلاع از جدیدترین اخبار دانشگاهی و بورسیه دکتری به صفحات اجتماعیی موسسه افق مراجعه فرمایید .

کانال تلگرام :

https://t.me/eshragh1

تصویر

صفحه اینستا گرام :

https://instagram.com/eshragh_company?igshid=1wptltk7ov8krلطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق