خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

ثبت سفارش

درباره ما

آموزش مقاله نویسی

انتشار 20 آذر 1397
مطالعه 7 دقیقه

ارزش و امتیاز مقاله و مقاله نویسی بر هر کسی مشخص و مبرهن است . اما چگونه باید یک مقاله را بنویسم ؟

آموزش مقاله نویسی

ارزش و امتیاز مقاله و مقاله نویسی بر هر کسی مشخص و مبرهن است . اما چگونه باید یک مقاله را بنویسم ؟ برای نگارش مقاله نیاز به مطالعات و رعایت اصول و قوانین خاصی هستیم . با ارائه اصول و بخش های مختلف یک مقاله سعی بر آن داشتیم تا دانشجویان و پژوهشگران عزیز را در مسیر رشد و توسعه هرچه بیشتر رتبه علمی آنان همراهی نماییم .

مراحل مقدماتي نگارش مقاله

  1.  موضوع يا عنوان

عنوان، مفهوم اصلي مقاله را نشان می دهد و بايد به طور خلاصه، مضمون اصلي پژوهش را نشان دهد.

يعني به گونه عنوان مقاله بايد جذاب باشد، اي انتخاب شود كه نظر خوانندگان را كه معمولاً ابتدا فهرست عناوين مندرج در يك مجله علمي را مي خوانند به خود جلب نمايد . همچنين عنوان بايد كوتاه و گويا و تنها بيانگر متغيرهاي اصلي پژوهش با شد . تعداد كلمات در عنوان را حداكثر دوازده واژه بيان كرده اند

  1. نام مؤلف يا مؤلفان و سازمان وابسته

بعد از عنوان پژوهش، نام مؤلف يا مؤلفان ذكرمی شود و در سطر زير آن، نام دانشگاه يا مؤسسه كه هر يك از مؤلفان در آن مشغول به كارند، مي آيد. اگر پژوهش به وسيله دو يا چند نفر انجام بگيرد و همه آنها به يك دانشگاه يا مؤسسه وابسته باشند، نام مؤسسه يك بار، آن هم به دنبال نام مؤلفان ذكر م ي شود. اما اگر هر يك از مؤلفان به سازمان خاصي وابسته باشند، بايد بعد از نام هر يك از آنان، بلافاصله نام موسسه ای که به آن وابسته اندذكر شود . ترتيب قرار گرفتن نام مؤلفان به دنبال يكديگر، معمولاً متناسب با ميزان مشاركت آنان در انجام پژوهش است؛ اما اگر ميزان مشاركت همه افراد در اجراي پژوهش يكسان باشد، اسامي آنان به ترتيب حروف الفبا در دنبال هم قرار مي گيرد.

  1. چكيده

چكيده، خلاصه جامعي از محتواي يك گزارش پژوهشي است كه همه مراحل و اجراي اصلي پژوهش را در خود دارد. هدف ها، پرسش ها، رو ش ها، يافت ه ها و نتايج پژوهش، به اختصار، در چكيده آورده م ي شود. در متنِ چكيده بايد از ذكر هرگونه توضيح اضافي خودداري شود . مطالب چكيده بايد فقط به صورت گزارش بدون ارزشيابي و نقد  از زبان خود پژوهشگر نه نقل قول  به صورت فعل ماضي تهيه شود.

چكيده در حقيقت بخشي كامل، جامع و مستقل از اصل گزارش در نظر گرفته مي شود و نبايد پيش از انجام گزارش، پژوهش تهيه شود. طول چكيده براي مقاله، بستگي به روش هاي خاص هر مجله دارد و معمولاً بين صد تا 150 كلمه پيشنهاد شده است.

  1. واژگان كليدي

معمولاً در انتهاي چكيده، واژگان كليدي پژوهش را بيان می كنند تا به خواننده كمك كنند، پس از خواندن چكيده و آشنايي اجمالي با روند تحقيق، بفهمد چه مفاهيم و موضوعاتي در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است. معمولاً با توجه به حجم و محتواي مقاله، پنج تا هفت واژه كليدي در هر مقاله بيان مي شود

  1. مقدمه

هر مقاله علمي با يك مقدمه شروع می شود و آن، خلاصه ای از فصل اول و دوم پايان نامه ها و رساله هاست كه به طور مختصر به بيان كليات تحقيق و بررسي مختصري از پيشينه آن می پردازد؛ بنابراين در مقدمه مقاله مسئله تحقيق و ضرورت انجام آن و اهداف آن از نظر بنيادي و كاربردي به صورت مختصر بيان مي گردد و سپس به بررسي سوابق پژوهشي كه به طور مستقيم به موضوع تحقيق مرتبط است، پرداخته مي شود. مقدمه بايد يك منطق اساسي را در تحقيق بيان كند و به خواننده نشان دهد كه چرا اين تحقيق ادامه منطقي گزارش هاي پيشين است . در اين بخش پس از نتيجه گيري از پژوهش هاي بررسي شده، محقق بايد پرسش هاي پژوهش خود را به صورت استفهامي بيان كرده و به تعريف متغيرهاي تحقيق به صورت عملياتي بپردازد.

  1. روش

هدف اساسي از بيان روش آن است كه به گونه اي دقيق، چگونگي انجام پژوهش، گزارش گردد تا خواننده بتواند آن را تكرار نمايد و همچنين درباره اعتبار نتايج داوري كند؛ بنابراين مؤلف بايد همه مراحل اجر ا، از جمله آزمودني ها، ابزارهاي پژوهش، طرح پژوهش، روش اجرا و روش تحليل داده ها را بيان كند.

  1. نتايج

در اين بخش، توصيف كلاميِ مختصر و مفيدي از آنچه به دست آمده است، ارائه مي شود. اين توصيف كلامي با اطلاعات آماري مورد استفاده، كامل می شود و بهترين روش آن است كه داده ها از طريق شكل و نمودار يا جدول، نمايش داده شوند . ساختار بخش نتايج، معمولاً مبتني بر ترتيب منطقي پرسش ها يا فرضيه ها و نيز وابسته به تأييد شده بودن يا تأييد نشده بودن فرضيه ها است.  ترتيب بيان نتايج نيز يا برحسب ترتيب تنطيم سوال ها يا فرضيه هاي آنها است  يا برحسب اهميت آنها . روش متداولِ بيان نتايج، آن است كه ابتدا مهم ترين و جالب ترين يافته ها و سپس به ترتيب، يافته هاي كم اهميت تر ارائه مي شود.

  1. ارجاعات

اعتبار يك گزارش پژوهشي علاوه بر صحت و دقت داده ها و استدلال حاصل از آنها، به منابع و مراجعي است كه از اطلاعات آنها در پژوهش استفاده شده است . ارجاعات از موارد مهم ساختار يك مقاله عل مي است، به وسيله آن، چگونگي استفاده از انديشه هاي ديگران را به خواننده معرفي می نمايد. در اين قسمت به دو بحث مهم ارجاعات اشاره می شود كه يكي شيوه ارجاع دادن در متن است و ديگري شيوه ذكر منابع در پايان مقاله.

  1.  ارجاعات در متن

نخستين چيزي كه درباره استناددادن در متن بايد مشخص بشود، اين است كه چه چيزي بايد مستند گردد؟

بايد انديشه هايي را كه به ديگران تعلق دارند، مشخص كرد و با ذكر مأخذ نشان داد كه از آنِ چه كساني مي باشند. یعنی رعایت اصول امانت داري .

هر زمان كه افكار و انديشه هايي با چهارچوب فكري كسان ديگري همخواني دارند، موارد را بايد با ذكر منبع مشخص كرد؛ هر زمان كه نظريه، روش يا داده اي موردبحث قرار می گيرد، منبع آن را بايد ذكركرد تا اگر خواننده خواست اطلاعات بيشتري درباره آن كسب كند، بتواند به آن مراجعه كند؛

بايد نقل قو لهايي را كه از يك متن به صورت مستقيم و بدون دخل و تصرف، داخل گيومه آورده می شود، مستند ساخت. بنابراين اطلاعاتي كه براي خوانندگان، اطلاعات عمومي به حساب می آيند، لازم نيست مستند شوند . نويسنده، تنها در صورتي مي تواند به آثار خود ارجاع، دهد كه اين ارجاع براي مطالعه بيشتر باشد و نقل از خود، معنا ندارد . همچنين در استنادكردن، حتي الامكان بايد به منبع مستقيم يا ترجمه آن استناد كرد . تنها زماني به منابع ديگران استناد می شود كه محقق دسترسي مستقيم به اصل اثر را نداشته باشد كه در آن صورت بايد مشخص كرد كه آن مطلب از يك منبع دست دوم گرفته شده است.

  1. ارجاع در  منابع

محقق بايد در پايان مقاله فهرستي از منابع و مراجعي كه در متن به آنها استناد كرده است، به ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي در منابع فارسي عربي يا انگليسي در صورت استفاده  بياورد. مقصود از فهرست منابع، به دست دادنِ صورت دقيق و كامل همه مراجعي است كه در متن مقاله به آنها  استناد شده است. هدف از ارائه اين فهرست، نشان دادن ميزان تلاش پژوهشگر در بررسي و استفاده از منابع گوناگون، احترام به حقوق ساير نويسندگان و مؤلفان و نيز راحتي دستيابي خواننده به منابع موردنظر است؛ علاوه براينكه تمامي ماخذي كه در متن به آنها استناد شده، بايد در فهرست منابع آورده شود، پس در بخش منابع، فقط منابعي آورده می شود كه در متن به آنها استناد شده است.

نحوه ذکر منبعی که از آن استفاده شده است :

1 . نام مؤلف يا مؤلفان؛ 2. تاريخ انتشار اثر؛ 3.عنوان اثر؛ 4. نام شهر یا ايالت ؛ 5. نام ناشر.

جداسازي اين اطلاعات از هم با نقطه (.) و جداسازي اجزاي مختلف هر يك از آنها با ويرگول (،) صورت مي گيرد.

انتظار می رود با مطالعه آنچه که در خصوص نگارش یک مقاله علمی و بخش های مختلف آن ذکر شد ، دوستان پژوهشگر می توانند به راحتی اقدام به نگارش مقالات علمی خود نمایند ولی آن دسته از دوستانی که قادر به نگارش مقالات علمی خود نیستند و یا زمان کافی برای انجام چنین فعالیتی را ندارند می توانند با همراهی کارشناسان موسسه اشراق اقدام به استخراج مقالات علمی خود از پایان نامه های خود نمایند . کارشناسان و متخصصان موسسه اشراق با فعالیت های تخصصی و حرفه ای خود در زمینه استخراج مقاله از پایان نامه ، ترجمه تخصصی مقالات علمی ، پذیرش و چاپ مقالات علمی در مجلات معتبر خارجی و داخلی، تبدیل پایان نامه به کتاب ، ترجمه کتاب و چاپ آن ؛ آماده همراهی و همکاری با تمامی پژوهشگران و دانشجویان عزیز سرزمینان هستند .

 

 

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری

پرسش ها و دیدگاه های کاربران
بازدیدکننده
تیم پشتیبانی
3 سال پیش
در پاسخ به:
سلام کلاس های مقاله نویسی هم برگزار می کنید؟؟ یا مثلا متن یک مقاله رو بدین شما در قالب یک مقاله در بیارین؟؟ ممکن هست اینا؟
با سلام خدمات نگارشی و محتوایی نداریم . مقاله نمی نویسیم . کارگاه ها و کلاس های آموزش مقاله نویسی نداریم . خدمات فرمت بندی مقاله داریم که فرمت مقاله را طبق فرمت مجله اصلاح می نماییم . باتشکر
بازدیدکننده
پدرام خشی
3 سال پیش
سلام کلاس های مقاله نویسی هم برگزار می کنید؟؟ یا مثلا متن یک مقاله رو بدین شما در قالب یک مقاله در بیارین؟؟ ممکن هست اینا؟


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق