خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

درباره ما


امتیازات آموزشی و پژوهشی اعضاي هیات علمی وزارت علوم

انتشار : 4 مرداد 1397
مطالعه : 1 دقیقه

به منظور تعیین ارتقاى مرتبه اعضاى هیأت علمى وزارت علوم، آیین نامه ای تعیین و بر اساس آن امتیازدهی به اساتید و اعضای هیات علمی انجام می گیرد.

امتیازات آموزشی و پژوهشی اعضاي هیات علمی وزارت علوم

نقش اعضاي محترم هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري در فرآیند توسعه علمی و پویایی محیط هاي آموزشى و پژوهشی انکار ناپذیر است. از سوى دیگر ضرورت پویایى اعضاى هیأت علمى با استفاده از روش هاي مناسب و هماهنگ با تحولات شتابان دنیاى امروز بر کسى پوشیده نیست. تحقق این امر در گرو مدیریت پویا و سازوکارهاى متناسب با محیط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی است. قوانین مناسب و مربوط به استخدام و ارتقاى مرتبه اعضاى هیأت علمى مى تواند یکى از عوامل تأثیرگذار در پویایی علمی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه ها و فضاي علمی کشور باشد.

در کنار اهمیت و ضرورت چنین رویکردى، که به خودى خود زمینه ساز توسعه پایدار و همه جانبه است؛ بازنگرى اساسى در نظام ارتقاى مرتبه اعضاى هیأت علمى دانشگاه ها و مؤسسه هاى آموزش عالى، پژوهشى و فناورى مستلزم انگیزه اى درخور و عزمى جدى بود تا آیین نامه اي با هدف هدایت فعالیت هاى اعضاى هیأت علمى به مثابه نیاز بنیادین جامعه دانشگاهى کشور تدوین شود.

بر اساس این آیین نامه، امتیازات آموزشی، پژوهشی و ... برای اعضای هیات علمی وزارت علوم بر اساس جداول زیر می باشد.

امتیازهاى قابل محاسبه از فعالیت هاى فرهنگى، تربیتى و اجتماعى اعضاى هیأت علمى موسسه

امتیازهاى قابل محاسبه از فعالیت هاى آموزشى اعضاى هیأت علمى آموزشى مؤسسه هاى تحت نظارت وزارت علوم

امتیازهاى قابل محاسبه از فعالیت هاى آموزشى اعضاى هیأت علمى پژوهشى مؤسسه هاى تحت نظارت وزارت علوملطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق