خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

درباره ما


شرایط چاپ مقاله

انتشار : 23 اردیبهشت 1397
مطالعه : 5 دقیقه

چاپ مقاله درمجلات مورد تایید وزارت علوم و استفاده از امتیازات چاپ مقاله در دوران تحصیلات تکمیلی یکی از ارکانهای اصلی تحصیلات تکمیلی می باشد.

شرایط چاپ مقاله

چاپ مقاله در مجلات معتبر بین المللی و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از جمله خدمات ارائه شده در موسسه اشراق می باشد.محققین و پژوهشگرانی که قصد چاپ مقاله در مجلات را دارند می توانند به مجرب ترین موسسه چاپ مقاله در ارتباط باشند و مشاوره های لازم در این زمینه را از مشاوران مجرب موسسه بهره مند شوند و  مقالات خود را به موسسه ما ارسال نمایند تا پیگیری و چاپ مقاله را در کمترین زمان توسط کارشناسان ما انجام شود.
هزینه دریافتی موسسه اشراق بابت ارسال مقاله به مجلات علمی ISIISCSCOPUS و علمی پژوهشی داخلی و پیگیری تا دریافت پاسخ نهایی از سوی مجلات بسته به نوع مجله انتخابی

شرایط چاپ مقاله

شرایط ارسال مقاله به مجلات معتبر باید بر اساس ساختار مجله مورد نظر و دستورالعمل درج شده در سایت آن مجله تهیه شود. علاوه بر آن برخی اصول نگارشی و ساختاری مقاله نیز بایستی رعایت شود تا از سوی مجله تائید و به چاپ برسد.و برای چاپ آماده کنیم.
هر مقاله تحقيقي بايد داراي عنوان، چكيده فارسي، واژه هاي كليدي به فارسي، مقدمه، مواد و روشها، نتايج و بحـث، منابع، چكيده انگليسي و واژه هاي كليدي به انگليسي باشد و اصول زير در آن رعايت شود:

 • عنوان مقاله بايد كوتاه و گويا باشد و از 15 واژه تجاوز نكند.
 • هر مقاله بايد داراي يك برگ مشخصات مقاله شامل نام و نام خانوادگي نويسنده، مرتبه علمي و نشاني به هـر دو زبان فارسي و انگليسي، شماره تلفن و فاكس و پست الكترونيكي باشد.
 • در مقالاتي كه داراي چنـد مؤلـف هستند، ترتيب اسامي و حقوق مولفين بر عهده ارسال كننده مقاله خواهد بود. 
 • چكيده بايد محتواي مقاله را بازگو نمايد و با تاكيد بر روشها، نتـايج و اهميـت كـاربرد نتـايج بـوده و تمـام آن در يـك پاراگراف و حداكثر در 15 سطر (حدود 250 واژه) نوشته شود، چكيده انگليسي بايد ترجمه كامل چكيده فارسي باشد.
 • واژه هاي كليدي در 3 تا 5 واژه بلافاصله بعد از چكيدههاي فارسي و انگليسي آورد شود.
 • مقدمه بايد شامل طرح مسئله، سوابق كار و توجيه اهميت تحقيق باشد. اهداف مطالعه بهطور شفاف در انتهاي مقدمـه ذكر گردد.
 • مواد و روشها شامل وسائل كار، طرح آماري، نحوه دادهسازي و شيوه اجراي پژوهش بايد مشخص و روش بيان شود.
 • نتايج و بحث شامل درج يافتههاي تحقيق، بحث مستدل (با مرجع) و نتيجهگيري خواهد بود. نتايج و بحث را ميتوان با هم يا جداگانه تدوين كرد. شكلها و جدولها در نتايج و بحث نبايد داراي اطلاعات مشابه يا تكراري باشند، دادههـاي جدول نبايد بهصورت منحني يا نمودار (بهاستثناي نقشه) تكرار شوند.
 • در صورت ضرورت، تشكر و قدرداني از موسسات و افراد زبر عنوان ”سپاسگزاري“ قبل از منابع آورده شود.
 • كل منابع به زبان انگليسي و بهترتيب حروف الفبا نامخانوادگي نويسندگان و نام سازمانها اسـت. از ارجـاع منـابع بـا عنوان ”بينام“ خودداري شود.
 • منبع مورد استفاده ممكن است كتاب، مقاله و يا نشريه باشد. در مورد كتاب بايد نام نويسنده (گان)، سال انتشار، عنوان كتاب، ناشر و محل انتشار و تعداد كل صفحات آورده شود.
 • براي مقالاتي كه فصلي از يك كتاب با نويسنده (گان) مجزا هستند (مانند مقاله در همايشها)، اين مـوارد شـامل نـام نويسنده (گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، شماره صفحات، نام نويسنده (گان) (اديتورها) كتاب، نام كتاب، ناشر و محـل انتشار است. 
 • طرز نگارش منابع فارسي مقاله به انگليسي بايد شامل نام نويسنده (گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، نام مجله كامل يـا به اختصار، جلد (شماره) مجله و شماره صفحات مقاله باشد.
 • اگر منبع نشريه چاپ شده با نام يك موسسه است، بايد شامل نام موسسه، سال انتشار، عنـوان نـشريه و محـل انتـشار باشد. براي ساير موارد به آخرين شماره رجوع شود.
 • براي ارجاع به منابع در متن تنها نامخانوادگي نويسنده و سال انتشار منبع برحـسب مـيلادي نوشـته شـود. اگـر تعـداد نويسندگان بيش از دو نفر باشد، فقط به ذكر نامخانوادگي نويسنده اول و سپس ”همكاران“ اكتفا شود.
 • منابع فارسي ترجمه شده از زبانهاي خارجي بايد با نام مترجم ارجاع گـردد و بعـد از عنـوان كتـاب، يـا مقالـه، واژه ”ترجمه“ داخل پرانتز درج ميگردد.
 • همه منابع مندرج در فهرست منابع قبلاً در مقدمه و مواد روشها بهعنوان سابقه تحقيق با ذكر نتايج مرور شده باشد تا در بحث مستدل و نتيجهگيري، امكان استناد به آنها فراهم شود.
 • از بهكاربردن كلمات خارجي غير از اسامي علمي در متن خودداري و در صورت نبودن معادل فارسي فراگير، آنها را به فارسي نوشته و اصل كلمه با ذكر شمارههاي بدون پرانتز در قسمت بالا و در سمت چپ كلمه، به زيرنـويس در همـان صفحه ارجاع داده شود.
 • اسامي علمي (جنس و گونه، گياهان، جانوران) در تمام مقاله با حروف ايتاليك يا مورب تايپ شـوند و نـام مـصنف براي اولين بار و در جلوي آن در داخل پرانتز نوشته شود.
 • عناوين جدولها در بالا و عناوين شكلها در زير آنها نوشته شود. از بهكار بردن عنوانهـايي ماننـد نمـودار، عكـس و نقشه، خودداري و آنها با عنوان ”شكل“ درج شوند. همه اعداد، واحدها و مقياسها در جـدولهـا و شـكلهـا و سـاير قسمتهاي مقاله بايد به فارسي باشند. واحدهاي استفاده شده در مقاله بايد در سيستم متريك باشد.
 • متن مقاله بايد بر روي كاغذ سفيد A4 بهصورت يكرو باشد. در ضمن از فونـت Lotus B اسـتفاده شـده و انـدازه فونتهاي فارسي 12 و فونتهاي لاتين Roman New Times و اندازه فونتهاي لاتين 11 باشند. فاصله خطوط از يكديگر به اندازه يك خط باشد و با رعايت حاشيه چپ و راست 4 سانتيمتر و بالا و پـايين 6/5 سـانتيمتـر، تايـپ شود. متن ذكر شده حداكثر در 12 صفحه و در چهار نسخه به دفتـر مجلـه ارسـال شـود. تايـپ مقـالات در نـرمافـزار 2003 Word يا نسخههاي بالاتر ميكروسافت توصيه ميشود.
 • نسخه اصل شكلها پس از داوري اوليه بههمراه مقاله اصلاح شده ارسال گردد. ممكن اسـت بـراي چـاپ، شـكلهـا كوچكتر شوتد، بنابراين نوشتهها و اعداد روي شكلها بايد درشت و كاملاًَ خوانا باشد.
 • عكسها بايد داراي مقياس باشند و در صورت اقتباس از منبع ديگر بايد ذكر گردد.
 • به نويسندگان توصيه ميشود براي تسريع چاپ مقاله خود و بهبود كيفـي مقالـه چـاپ شـده (بـه علـت جلـوگيري از اشتباهات احتمالي به هنگام تايپ و تصحيح مجدد مقاله در مجله) به همراه ”مقاله اصـلاح شـده“ لـوح فـشرده CD (تايپ شده در 2003 Word يا نسخههاي بالاتر ميكروسافت) آن را نيز ارسال كنند.
 • مسئول مكاتبه هر مقاله لازم است توسط نويسندگان مقاله قبل از ارسال به اين دفتـر مـشخص گـردد. لـذا هـر گونـه مسئوليتي در رابطه با مقاله مربوط به شخص مكاتبه كننده است. 25 (دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و دكترا لازم است قبل از ارسال مقاله هماهنگي و مشاوره لازم در خصوص مقاله را با استاد راهنما حتماٌ به عمل آورند.
 • اين مجله همچنين گزارشهاي كوتاه علمي و فني كه تاكنون چاپ نشده را پس از اعلام نظر داور تخصصي و تاييـد هيات تحريريه به عنوان report Technical و يادداشتهاي كوتاه علمي جهت چاپ پذيرش مينمايـد. ايـن قبيـل گزارشها حداكثر در دو صفحه قابل چاپ خواهد بود (به همراه عنوان چكيده و منابع علمي)، در ضـمن سـاختار كلـي گزارشهاي كوتاه علمي همانند يك مقاله كامل ميباشد.

مراحل ثبت سفارش چاپ مقاله در موسسه اشراق :

 1. ارسال درخواست خود به ادرس ایمیل  isiisc2011@gmail.com 
 2. بررسی درخواست شما و ارسال ایمیل یا تماس تلفنی برای درخواست چکیده مقاله شما و مدارک دیگر برای بررسی توسط کارشناسان
 3. معرفی مجلات مناسب در اسکوپ مقاله شما یا بررسی مجله پیشنهادی شما
 4. تائید نهایی مجله انتخابی از سوی شما
 5. ارسال مقاله به مجله و قرار دادن در پروسه داوری
 6. پیگیری وضعیت مقاله و دریافت پاسخ نهایی از سوی مجله (در صورت پذیرش، ارسال نامه اکسپت به ایمیل نویسندگان مقاله)


لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق